162148_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
162148
Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2014, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil sysselsetting for funksjonshemmede

Blant personer med nedsatt funksjonsevne holdt andelen sysselsatte seg stabil på om lag 43 prosent fra 2013 til 2014. Det er likevel blitt flere med heltidsarbeid.

Personer i alt 15-66 år og personer med funksjonshemning etter arbeidsstyrkestatus. 1 000 og i prosent av alle personer i hver gruppe
2. kvartal 2014Endring i prosentpoeng
1 000Prosent av alle i hver gruppe2. kvartal 2013 - 2. kvartal 20144. kvartal 2009 - 2. kvartal 2014
Personer i alt3 489100,00,00,0
Personer med funksjonshemning53915,4-1,2-0,7
Sysselsatte i alt2 60474,60,40,0
Sysselsatte med funksjonshemning23243,10,40,0
Arbeidsledige i alt912,6-0,20,4
Arbeidsledige med funksjonshemning152,9-0,11,0

I løpet av de to siste årene har det vært en økende andel som arbeider heltid blant de funksjonshemmede. Andelen med deltidsjobb er likevel fortsatt mye høyere enn for de sysselsatte totalt. I 2014 var 43,5 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede deltidsarbeidende, mot 24,1 prosent av de sysselsatte i alt. Også for de sysselsatte totalt økte heltidsandelen det siste året.

I 2. kvartal 2014 var andelen sysselsatte blant funksjonshemmede nokså lik for kvinner og menn, utvalgsusikkerheten tatt i betraktning. Forskjellen i sysselsettingsandel mellom funksjonshemmede og befolkningen totalt er minst blant de yngste og størst blant dem i alderen 40-59 år. For de yngste var differansen på 13 prosentpoeng og for de eldste på rundt 38 prosentpoeng i 2014, sammenlignet med befolkningen i alt.

Fortsatt stabil andel med ønske om arbeid

Av de 304 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det 85 000, eller 28 prosent, som uttrykte ønske om arbeid i 2. kvartal 2014. Dette er på samme nivå som i befolkningen som helhet i aldersgruppa 15-66 år.

Ikke alle som ønsker arbeid, blir regnet som arbeidsledige . Det må oppfylles noen betingelser om aktiv søking og rask tilgjengelighet på arbeidsmarkedet. Av de 85 000 funksjonshemmede med ønske om arbeid var det 18 prosent (15 000) som ble klassifisert som arbeidsledige. Til sammenligning var det 250 000 ikke-sysselsatte i hele befolkningen som ønsket arbeid, og av dem ble 36 prosent (91 000) regnet som ledige.

Andelen med ønske om arbeid blant funksjonshemmede har ligget på om lag samme nivå de siste seks årene, tatt i betraktning den statistiske usikkerheten som er knyttet til tallene.

Tre av fem har fått arbeidet tilrettelagt

59 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2014. Dette er på nivå med de foregående sju årene, sett i lys av de feilmarginer som gjelder for slike utvalgsundersøkelser. Av dem som ikke hadde fått noen tilrettelegging, mente 16 prosent at det var behov for dette. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 16 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er i tråd med tidligere resultater.

To av tre med stønad

To av tre personer med funksjonshemning oppgav å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2014. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 41 prosent stønadsmottakere.

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen stønadsmottakere på 69 prosent for kvinner og 61 prosent for menn. Blant funksjonshemmede i arbeid var andelen henholdsvis 48 og 31 prosent.

Tallene over stønadsmottak har vært relativt stabile i flere år.

Resultatene kan påvirkes av endringer i gruppas sammensetningÅpne og lesLukk

Til sammen 232 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2014, det vil si 13 000 færre enn året før. Samtidig var det totalt 35 000 færre personer i alderen 15-66 år som oppgav å ha en funksjonshemning. Erfaringsmessig er det oftest personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, som på denne måten skifter oppfatning om sin status som funksjonshemmet. Slike endringer i sammensetningen av gruppa funksjonshemmede påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.