211318_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutidord/aar
211318
Færre jobber utenom ordinær dagtid
statistikk
2015-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
akutidord, Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidstid, skiftarbeid, turnusarbeid, nattarbeid, kveldsarbeid, lørdagsarbeid, søndagsarbeidSysselsetting, Arbeid og lønn
false
Statistikken viser omfanget av arbeid utenom ordinær dagtid, det vil si arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag.

Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre jobber utenom ordinær dagtid

I 2014 jobbet 789 000 ansatte regelmessig utenom ordinær dagtid, det vil si 32 prosent av alle ansatte. Andelen har gått noe ned i løpet av de siste åtte årene, i 2006 var den 34 prosent.

Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordning i hovedarbeidsforholdet. Prosent
2011201220132014
1Regelmessig arbeid utenom mandag til fredag klokka 06-18.
Begge kjønn
Ansatte i alt100,0100,0100,0100,0
Ordinær dagtid67,366,866,867,7
Utenom ordinær dagtid132,733,233,232,3
 
Menn
Ansatte i alt100,0100,0100,0100,0
Ordinær dagtid71,071,369,571,2
Utenom ordinær dagtid129,028,730,528,8
 
Kvinner
Ansatte i alt100,0100,0100,0100,0
Ordinær dagtid63,562,263,964,0
Utenom ordinær dagtid136,537,836,136,0

Nedgangen i andelen ansatte som i sin hovedjobb regelmessig jobber utenom ordinær dagtid, har vært sterkest blant kvinner. Fra 2006 til 2014 har andelen med slikt arbeid blant ansatte kvinner gått ned fra 39 til 36 prosent. Blant ansatte menn har andelen stort sett vært stabil rundt 30 prosent i løpet av disse årene, og i 2014 jobbet 29 prosent utenom ordinær dagtid. At arbeid utenom ordinær dagtid er mer utbredt blant ansatte kvinner enn menn, henger blant annet sammen med at slikt arbeid er svært utbredt i næringen helse- og sosialtjenester der kvinner er sterkt overrepresentert.

Nesten halvparten av kvinnene i helse og sosial

Av de 428 000 ansatte kvinnene som jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i 2014, jobbet 209 000 i helse- og sosialtjenester. I denne næringen hadde hele 49 prosent av alle de ansatte denne typen arbeid. Arbeid utenom ordinær dagtid er nesten like utbredt blant menn som blant kvinner i denne næringen, men det jobber altså mange flere kvinner der.

Blant ansatte menn som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, er det mange innen industri, olje- og gassutvinning eller primærnæringene. I 2014 jobbet 23 prosent av ansatte menn med slikt arbeid i en av disse næringene, til sammen 83 000 personer. Andre næringer med høye andeler ansatte som jobber utenom ordinær dagtid er overnattings- og serveringsvirksomhet, transport og lagring samt varehandel. Av disse er det varehandel som sysselsetter flest personer: I 2014 jobbet 146 000 ansatte i varehandelen regelmessig utenom ordinær dagtid.

Skift eller turnus mest utbredt

Den vanligste formen for regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er å jobbe skift eller turnus. I 2014 jobbet 583 000 ansatte skift eller turnus. Dette tilsvarer 24 prosent av alle ansatte, noe som er uendret fra 2013. De ansatte som ikke jobber skift eller turnus men som likevel jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, utgjorde i 2014 206 000 personer eller 8 prosent. Slikt arbeid er mest utbredt blant de som er under 25 år, og denne aldersgruppen jobber ofte regelmessig helg og/eller kveld. Det er innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet samt varehandel at det er vanligst med regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, uten at det er i form av en skift- eller turnusordning.

Hver tiende ansatt jobber søndager

I 2014 jobbet 10 prosent av de ansatte regelmessig på søndager i sin hovedjobb. Med regelmessig menes at man ifølge arbeidsavtalen jobber minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. Andre har en arbeidsavtale som innebærer at de må jobbe søndager, men sjeldnere enn dette. Når vi tar med denne gruppen, jobbet hver fjerde ansatt søndager enten regelmessig eller av og til i 2014. Denne andelen har vært stabil på om lag 25-26 prosent de siste åtte årene. Tilsvarende jobbet hver tredje ansatt lørdager enten regelmessig eller av og til i 2014. Hvis vi kun ser på de som har regelmessig lørdagsarbeid var andelen 16 prosent.

Av regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er det mest utbredt å jobbe lørdager og kvelder. Deretter følger søndager, og til slutt nattarbeid. De fleste ansatte som jobber utenom ordinær dagtid har imidlertid ordninger der de jobber på flere av disse tidspunktene. Den vanligste ordningen er en kombinasjon av lørdags-, søndags-, kvelds- og nattevakter. Omtrent like vanlig er det med en kombinasjon av lørdags-, søndags- og kveldsvakter. I 2014 hadde til sammen 18 prosent av de ansatte en av disse to ordningene.

Ofte kombinert med deltidsarbeid

Ettersom andelen som jobber utenom ordinær dagtid er høy i noen næringer der deltidsarbeid er svært utbredt, blir andelen som arbeider utenom ordinær dagtid også høy blant de deltidsansatte. Mens andelen heltidsansatte med arbeid utenom ordinær dagtid var 27 prosent i 2014, var den tilsvarende andelen blant deltidsansatte 49 prosent. Blant de deltidsansatte hadde 47 prosent menn og 50 prosent kvinner slikt arbeid. Også blant de heltidsansatte er det relativt små kjønnsforskjeller når det gjelder hyppigheten av arbeid utenom ordinær dagtid. I denne gruppen hadde 26 prosent av menn slikt arbeid, mot 27 prosent av kvinnene.