Over en halv million har helse- og sosialutdanning

Publisert:

Snaut 513 000 personer i alderen 15–74 år har en helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent fra samme periode året før.

Blant de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning jobbet nær 8 av 10 i helse- og sosialtjenestene. Denne andelen har holdt seg relativ stabil de siste sju årene. En annen næring der mange med helse- og sosialfaglig utdanning jobber, er undervisning – omtrent 6 prosent var sysselsatt her i 2017, viser tall fra Helse- og sosialpersonell. 

83,7 prosent av de sysselsatte er kvinner

Kvinner utgjør stadig den største andelen av sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning. I 2017 var antallet kvinner 348 000 og menn utgjorde 68 000. Veksten for menn var derimot høyere enn for kvinnene med henholdsvis 3,0 og 2,2 prosent, sammenlignet med samme periode året før.

Størst vekst blant helsefagarbeidere for begge kjønn

Etter at helsefagarbeiderutdanningen ble innført, som en erstatning for hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningene i 2009, har det vært en stor vekst for denne gruppen.

Tall fra 2017 viser at antall sysselsatte helsefagarbeidere steg med 16,5 prosent fra 2016. Antallet sysselsatte barne- og ungdomsarbeidere steg også mye i 2017, med 8,8 prosent flere sysselsatte sammenlignet med fjoråret. Dette er også utdanningsgruppen med flest sysselsatte innen undervisning i 2017 (22,9 prosent).

Tannlege er den mest kjønnsbalanserte utdanningen i 2017

Kvinnene dominerer de fleste utdanningsgrupper – men er det noen utdanningsgrupper som er mer kvinne- eller mannsdominerte enn andre? Den eneste utdanningsgruppen der det var flest menn i 2017, var leger med spesialitet, der menn utgjorde 61,3 prosent. Det ser imidlertid ut til at denne skjevheten er på vei til å utjevnes: siden 2015 har andelen menn falt med 2,3 prosentpoeng.  

Den mest kjønnsbalanserte utdanningen var tannleger, som inntil i fjor var marginalt dominert av menn. I 2017 snudde derimot andelen i kvinnenes favør, som nå utgjør 50,6 prosent av individene med tannlegeutdanning. For kvinner er det hele ti utdanningsgrupper der de står for mer enn 9 av 10 av de utdannede. Den mest kvinnedominerte gruppen er helsesøstre og jordmødre, der kun 0,3 prosent er menn.

Vekst i antall sysselsatte over 67 år

Gruppen sysselsatte over 67 år utgjør kun 3 prosent av de sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, men veksten for denne gruppen var større enn for alle andre aldersgrupper fra 2016 til 2017 med en vekst på 5,3 prosent. I denne aldersgruppen er det tre utdanningsgrupper som skiller seg ut og til sammen utgjør mer enn 6 av 10 sysselsatte:

  • Hjelpepleiere (3 290)
  • Sykepleiere (1 933)
  • Lege med spesialitet (1 708)  

Endring i tidsserien

Ved overgangen til det nye datagrunnlag (a-ordningen) fra 2014 til 2015 får vi mer presise tall for antall sysselsatte.

Det er to hovedendringer i statistikken fra og med 2015: a) Nytt datagrunnlag; A-ordningen (se nettsiden for a-ordningen for mer informasjon) og b) Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) brukes ikke lenger for å bestemme totalnivået for antall lønnstakere. Dette innebærer at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger.

Bruddet i statistikken er nærmere omtalt i artikkelen «Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk».

Nytt datagrunnlag

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret.

 

Faktaside

Kontakt