Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent
  April 20201 Endring februar-april2 Endring fra januar til april 20203
1Sesongjustert månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for april.
3Endring i sesongjusterte tall fra januar til april 2020.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt 2 693,3 -54,3 -44,3
Sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka 2 108,9 -161,3 -106,4
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) 1 875,2 -169,7 -152,5
Arbeidsledige 110,4 3,0 1,7
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken4 3,9 0,1 0,1
Registrerte ledige (Nav)5 266,5 204,6 204,1
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5 273,9 199,1 198,4

Kontakt