Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
  Juli 20201 Endring februar-juli2 Endring februar-juni3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for juli.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for juni.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt 2 681 -66 -61
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka 2 281 10 -43
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) 2 032 -13 -35
Arbeidsledige 164 57 31
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken4 5,8 2,0 1,1
Registrerte ledige (Nav)5 137 75 80
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5 153 78 80