SSB analyse 2018/24: Selvstendig næringsdrivende og deres avhengighet av enkeltkunder

Få selvstendig næringsdrivende er avhengige av kun én enkeltkunde

Publisert:

Her til lands er 174 000 mennesker selvstendig næringsdrivende, og de aller fleste har flere ben å stå på. Likevel er det en debatt om hvorvidt noen selvstendig næringsdrivende i praksis jobber som om de er ansatte, siden de har bare én enkeltkunde. Blant de få som er avhengige av én enkeltkunde har 2 av 5 høyere utdanning.

Selvstendig næringsdrivende forbinder mange med uavhengighet i arbeidshverdagen, der fleksibilitet og selvbestemmelse er sentrale elementer. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva er situasjonen for de selvstendige næringsdrivende og på hvor sterk tilknytning til én enkeltkunde eller enkeltoppdragsgivere de har.

Lønnstaker, selvstendig eller noe midt imellom?

Noen selvstendig næringsdrivende har så sterk tilknytning til og avhengighet av én enkeltkunde eller oppdragsgiver at det kan stilles spørsmål ved om de i det hele tatt har noen fleksibilitet og selvbestemmelse i arbeidshverdagen sin. Det er denne gruppen vi skal analysere nærmere her. De ser på seg selv som selvstendig næringsdrivende, men

  • er avhengig av én kunde/oppdragsgiver (økonomisk avhengighet) og
  • ikke bestemmer sin egen arbeidstid (organisatorisk avhengighet) og
  • ikke har ansatte 

Problemstillingen vi skal se på i denne artikkelen er hvorfor noen selvstendig næringsdrivende har en så sterk tilknytning til én enkeltkunde at de kan sies å være såkalt avhengig selvstendig næringsdrivende, mens andre selvstendige ikke er det. Vi vil presentere noen resultater fra Norge og Danmark. Dataene omfatter personer i aldersgruppen 15-74 år.

Om datagrunnlaget

Analysen er basert på data fra en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) om selvstendig næringsdrivende. Undersøkelsen ble gjennomført i 2017 i regi av EUs statistikk-kontor, Eurostat. Populasjonen er sysselsatte personer i alderen 15-74 år registrert bosatt i Norge. Observasjonsenhet er person.

Hovedkilden er kvartalsvise representative utvalgsundersøkelser. 2/8 av AKU-utvalget deltok i denne tilleggsundersøkelsen hvert kvartal i 2017. Spørsmålene ble også stilt i tilfellene med indirekte intervju. Tilleggsundersøkelsen tok kun for seg hovedarbeidsforhold, ikke eventuelle bijobber. Dataene er årsgjennomsnitt. For nærmere dokumentasjon se Eurostats nettside for AKU tilleggsundersøkelser.

Nærmere om EUs definisjon og vår avgrensning av avhengige selvstendig næringsdrivende

En annen måte å forklare hvilken undergruppe av de selvstendig næringsdrivende vi tar for oss i artikkelen er å si at lønnstakere har lav risiko (fast lønn, pensjonsopptjening, oppsigelsesvern) kombinert med liten bestemmelsesrett (fast arbeidstid, lite innflytelse over arbeidsoppgaver), mens selvstendig næringsdrivende tar stor risiko og har mye bestemmelsesrett.

Vanligvis opererer Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) med denne to-delingen mellom lønnstaker og selvstendig. Gruppen vi imidlertid ønsker å se nærmere på i denne artikkelen er de som faller mellom disse to hovedinndelingene, ved at de har høy risiko og lite bestemmelsesrett. Disse er i forskningslitteraturen ofte omtalt som dependent self-employed eller dependent contractors, og de har vært et internasjonalt debattert tema siden tidlig på 2000-tallet (Böheim and Muehlberger, 2006), (Pärnänen and Sutela, upublisert), (ILO, 2018) (Supiot, 2001).

Vi har valgt å oversette begrepet til avhengige selvstendig næringsdrivende. Internasjonalt har man  ennå ikke kommet fram til hva som er den beste metoden å kartlegge gruppen på. Eurostat har likevel gjort et første koordinert europeisk forsøk på å framskaffe ny og sammenlignbar statistikk på et felt som er mye diskutert, men som man inntil nå har hatt lite konkret informasjon om. På tross av noen metodeproblemer presenterer vi de norske resultatene fra undersøkelsen i denne artikkelen.

Den tekniske definisjonen av en avhengig selvstendig næringsdrivende er i denne undersøkelsen en person som:

  • ser på seg selv som selvstendig næringsdrivende
  • ikke har ansatte
  • er avhengig enten av bare én kunde/oppdragsgiver eller som har flere kunder men én av dem sto for minst 75 prosent av firmaets inntekter i 2017
  • ikke bestemmer sin egen arbeidstid

En mulig kritikk mot å måle kriteriet ‘avhengig av bare én kunde’ ved å spørre om antall kunder de næringsdrivende har hatt siste år er at dette kan være noe de har valgt selv. Det vil si at aktørene kunne ha skaffet andre kunder om kontrakten ble sagt opp. Grunnen til at man likevel har valgt å gjøre det slik i denne undersøkelsen, er at det er umulig selv for dem som blir intervjuet å si noe sikkert om framtiden. Personer som selv har valgt å arbeide som selvstendig for én kunde kan komme godt ut av det så lenge de selv bestemmer om kontrakten kan avsluttes og når de har muligheter til å hoppe til en annen kunde som gir like gode eller bedre betingelser. Verre er det i en situasjon hvor det er oppdragsgiver som sier opp kontrakten og markedet for lignende jobber plutselig har blitt dårlig, som for eksempel ved nedturen som fulgte av fallet i oljeprisen i 2015. 

Vi ser ikke på ansatte som kan sies å ha tilsvarende arbeidsvilkår som de avhengige selvstendig næringsdrivende, fordi datagrunnlaget bare inneholder informasjon om de personene som selv oppgir i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) at de er selvstendig næringsdrivende.

Få avhengige i Norge, enda færre i Danmark

I 2017 var det ifølge undersøkelsen totalt 174 000 personer i Norge som var selvstendig næringsdrivende (gruppe A i figur 1). De utgjør 7 prosent av alle sysselsatte.

Såkalte avhengig selvstendig næringsdrivende (gruppe E i Figur 1, og heretter kun referert til som avhengige) utgjør bare 4 prosent (7 000 personer) av alle selvstendig næringsdrivende (174 000 personer, gruppe A i Figur 1). I Danmark er tilsvarende andel på 2 prosent. Tallene viser at det er svært få personer som har alle de tre avhengighetstrekkene (ingen ansatte; én enkeltkunde; bestemmer ikke sin egen arbeidstid), det vil si som oppfyller EUs definisjon av avhengige selvstendig næringsdrivende. Dette samsvarer med annen internasjonal forskning.

Fordi gruppen avhengige er liten er det stor utvalgsusikkerhet knyttet til tallene. Vi ønsker likevel å undersøke nærmere hva tallene sier om dem da det er lite annen statistikk og forskning tilgjengelig om situasjonen i Norge.

Mange velger selv å bli avhengige selvstendig næringsdrivende

Få selvstendig næringsdrivende i Norge er avhengig av én enkeltkunde. Likevel er vi interessert i å finne ut av nettopp hvorfor noen selvstendige blir avhengige og andre ikke. Er det noe som kan tyde på at foretak presser sine ansatte til å si opp, registrere seg som selvstendig næringsdrivende, for så å leie dem inn igjen til å gjøre sin gamle jobb, men da uten rettigheter som ansatt (Böheim and Muehlberger, 2006; ILO, 2003)?  Eller er det heller slik at initiativet ligger hos enkeltpersoner som ser en egeninteresse i formelt å være registrert som selvstendige, selv om de tar oppdrag med en del betingelser som ligner på å være ansatt?

Undersøkelsen inneholder spørsmål om hvorfor man ble selvstendig næringsdrivende. Av de avhengige svarte under 9 prosent at de ble bedt av tidligere arbeidsgiver om å bli selvstendig næringsdrivende. Til sammen utgjør det under 1 prosent av de selvstendige totalt.

Hvis vi ser separat på henholdsvis de som er organisatorisk avhengige, og de som er økonomisk avhengige, kan det gi en indikasjon på hvor initiativet lå? Det å være organisatorisk avhengig vil si at den selvstendig næringsdrivende ikke har ansatte og ikke bestemmer sin egen arbeidstid (gruppe E pluss gruppe F i figur 1). Å være økonomisk avhengig betyr at man ikke har ansatte og er avhengig av én enkeltkunde (gruppe D i figur 1).

Vi finner at 72 prosent av de organisatorisk avhengige ble selvstendig næringsdrivende fordi de ønsket det selv. For de økonomisk avhengige var det 83 prosent som ble selvstendige fordi de ønsket det selv. Når det gjelder de avhengige, det vil si de som både er organisatorisk og økonomisk avhengige, ble 67 prosent selvstendige etter eget ønske. Til sammenligning var det 84 prosent av de selvstendig næringsdrivende som ikke er avhengige (heretter omtalt som uavhengige) som ble selvstendige på eget initiativ. De bestemmer arbeidstiden sin selv, de er ikke avhengig av én enkeltkunde og de har i varierende grad ansatte.  

For å kunne finne ut mer om hva som kjennetegner de avhengige ser vi på hvilke faktorer som henger sammen med økt sjanse eller risiko for å være avhengig.

Mange med høy utdanning blant de avhengige

De med høyere utdanning utgjør 34 prosent av de uavhengige, mot 42 prosent av de avhengige. Det er differansen mellom disse to tallene (7 prosentpoeng) som vises i figur 2.

Figur 2

Selvstendig næringsdrivende - differansen mellom andelen blant avhengige og uavhengige

Siden andelen med høyere utdanning er noe større blant de avhengige enn de uavhengige blir differansen «negativ». For de med grunnskole er det motsatt. De utgjør henholdsvis 58 prosent av de avhengige og 65 prosent av de uavhengige. Det betyr at de med utdanning på universitets-/høyskolenivå har en noe større sjanse eller risiko for å bli avhengige enn de med grunnskole. For fordelingen på kjønn og alder er det mindre forskjeller enn for utdanningsnivå. Det vises i figur 2 ved at stolpene er kortere.

Menn utgjør om lag 74 prosent av de uavhengige og 76 prosent av de avhengige. For kvinner er det motsatt, med henholdsvis 24 og 26 prosent. For begge kjønn er det altså en differanse på 2 prosentpoeng, men med motsatt fortegn. Det betyr at menn har en marginalt større sannsynlighet enn kvinner for å være en selvstendig næringsdrivende som har én enkeltkunde, som ikke bestemmer over sin egen arbeidstid og som ikke har ansatte.

Tallene viser at de mellom 15 og 29 år har en marginalt større risiko for å bli avhengige enn de mellom 30 og 74 år. Det er fordi de mellom 15 og 29 år utgjør en større andel av de uavhengige selvstendig næringsdrivende (10 prosent) enn de avhengige (11 prosent). For de mellom 30 og 74 år var det motsatt da de utgjør 89 prosent av de avhengige kontra 90 prosent av de uavhengige.

Vi understreker igjen at disse funnene er innenfor feilmarginen, så man må være varsom med å trekke bastante konklusjoner basert på forskjeller på to prosentpoeng i en så liten gruppe i en utvalgsundersøkelse.

Så utdanning på universitets-/høyskolenivå er det mest dominerende kjennetegnet på gruppen av de selvstendige næringsdrivende som er avhengige av én enkeltkunde.  

Flere menn blant dem som er økonomisk avhengige

Når det gjelder risikoen for å enten være bare organisatorisk eller bare økonomisk avhengig er hovedkjennetegnene noe annerledes. For de som er organisatorisk avhengige (som ikke har ansatte kombinerte med at ikke bestemmer over sin egen arbeidstid) er det alder som betyr mest. De yngre, det vil si de mellom 15 og 29 år, har større risiko for å bli organisatorisk avhengige enn de mellom 30 og 74 år. Blant de selvstendige næringsdrivende som er økonomisk avhengig (som ikke har ansatte kombinert med at de er avhengige av én stor kunde), finner vi flest menn. Alder og utdanning ser ut til å spille en mindre rolle.

Det er mer vanlig blant selvstendig næringsdrivende generelt sett å være økonomisk avhengige enn organisatorisk avhengige (21 prosent versus 8 prosent av selvstendige totalt), og det er mest vanlig blant menn. Årsaken kan henge sammen med at det i utgangspunktet er mer vanlig for menn enn kvinner å være selvstendig næringsdrivende kombinert med at menn ofte jobber i yrker og næringer hvor det er vanlig å ha en økonomisk avhengighet til arbeidsgiver, for eksempel blant transportarbeidere eller innenfor primærnæringer.

Få opplever å ha store utfordringer i arbeidshverdagen

I undersøkelsen ble de selvstendig næringsdrivende også spurt om hva som har vært den største utfordringen for dem det siste året knyttet til det å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Både blant de avhengige og de uavhengige var det størst andel som oppga at de ikke hadde hatt noen utfordringer. Dette bygger opp under den foreløpige konklusjonen om at det er de færreste av de avhengige selvstendige næringsdrivende som ble presset til å ha en avhengighet til én enkeltkunde eller oppdragsgiver. Vi ser også at godt under halvparten av dem sa at de heller ønsket å jobbe som ansatt (39 prosent).

Det ble også spurt om de ønsket å bytte yrkesstatus. Blant de uavhengige var det bare 17 prosent som ønsket å være lønnstakere, mens av dem som er lønnstakere i dag, var det 8 prosent som ønsker å bytte yrkesstatus til selvstendig næringsdrivende. Det vil si at de aller fleste er fornøyd med arbeidssituasjonen sin, men også at det er en betydelig forskjell i tilfredshet mellom de avhengige og de uavhengige. Likevel, hvis tilfellet hadde vært at alle de avhengige hadde blitt presset til å bli selvstendig næringsdrivende kunne vi forvente at samtlige ønsket å bytte yrkesstatus. Tallene peker imidlertid i motsatt retning.

I motsetning til hva vi kan oppfatte av i hvert fall deler av den offentlige debatten er det foreløpig lite som tyder på at et betydelig antall personer har blitt presset til å bli avhengige selvstendig næringsdrivende i Norge. Snarere er det mer som tyder på at dette er en gruppe blant de selvstendige som i stor grad selv har valgt å sette seg i en slik stilling.

Basert på de dataene som er tilgjengelige per i dag om selvstendig næringsdrivende i Norge og Danmark er det få personer som, ifølge Eurostats kriterier, kan sies å være avhengige av én stor eller én enkeltkunde. I tillegg oppgir flertallet av både de er avhengige og av de som er uavhengige, at de selv har valgte å bli selvstendig næringsdrivende.  Flertallet av de selvstendige oppgir også at de ikke har noen utfordringer knyttet til det å være selvstendig. Det motsatte er å forvente hvis mange ble presset til å registrere seg som selvstendig næringsdrivende.

Tilsvarende er det forventet å finne at de med lav utdanning (grunnskole) er dominerende i gruppen avhengige selvstendig næringsdrivende, der vi har antatt at det er de med minst ressurser som blir presset ut i arbeidsforhold med liten selvbestemmelse i arbeidsdagen kombinert med ingen pensjonsopptjening og ingen rett til sykelønn (Supiot, 2001). I de norske dataene er det tvert imot de med høy utdanning (universitets-/høyskolenivå) som er overrepresenterte i gruppen.

 

OPPDRAGSGIVER: Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Böheim, R. & Muehlberger, U. (2006). Dependent Forms of Self-employment in the UK: Identifying Workers on the Border between Employment and Self-employment (IZA Discussion Paper No. 1963). Hentet fra http://ftp.iza.org/dp1963.pdf

Eurostat. (2017). Model Questionnaire to be used for the implementation of the LFS Ad Hoc Module 2017 on Self-employment. Hentet fra https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037334/Explanatory-notes-AHM-2017.pdf

International Labour Office (ILO). (2003). The scope of the employment relationship. Conference paper for International Labour Conference 91st Session 2003 (Report V). Hentet fra http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-v.pdf

International Labour Office (ILO). (2018). Testing of proposals for a revised International Classification of Status in Employment. Conference paper for 20th International Conference of Labour Statisticians (Room document 10). Hentet fra https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_636046/lang--en/index.htm (dokument nummer 10).

Pärnänen A. & Sutela H. (u.å.). Self-employed workers: selected literature reviews for the preparation of the 6th European Working Conditions Survey. Upublisert, men tilgjengelig fra forfatterne ved henvendelse til anna.parnanen@stat.fi eller hanna.sutela@stat.fi

Supiot, A. (2001). Beyond employment: changes in work and the future of labour law in Europe. Oxford: Oxford University Press.

Faktaside