Økonomiske analyser, 2/2008

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Publisert:

Klart flere menn enn kvinner er selvstendig næringsdrivende, og gjennomsnittsalderen er klart høyere og utdanningsnivået klart lavere enn i sysselsettingen for øvrig. De utgjør en større andel av sysselsettingen i mellomstore og perifere regioner, enn i sentrale områder. Den største rekrutteringen stammer fra lønnstakere og personer utenfor arbeidsstyrken. Kvinner har noe større tilbøyelighet til både å gå inn i og ut av selvstendig næringsvirksomhet enn menn. Tilbøyeligheten til å starte som selvstendig næringsdrivende er større i regioner der øvrige sysselsettingsmuligheter er relativt svakere, men også at avgangen fra selvstendig næringsvirksomhet er mer omfattende i slike regioner. Sammenhengene synes å være klart sterkere i oppgangsperioden på slutten av 1990-tallet enn i årene 2002-2003 med svakere økonomisk utvikling, og er klart sterkere for menn enn for kvinner.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt