Få i 50-årene som faller utenfor arbeid

Publisert:

Sammenlignet med yngre aldersgrupper havner få sysselsatte i alderen 50-59 år utenfor arbeid. Samtidig er avgangen oftere langvarig for flere i denne alderen. Dette henger sammen med at dobbelt så høy andel går over på helserelaterte ytelser.

Litt under 20 000, eller 3 prosent, av 50-59-åringene som var sysselsatte i november 2018 var registrert utenfor arbeid et år senere. Andelen som faller utenfor arbeid er lavere for denne aldersgruppen enn blant de yngre sysselsatte i befolkningen. Det henger sammen med lavere mobilitet på arbeidsmarkedet for 50-59-åringene.

Tabell 1. Avgang fra arbeid i ulike aldersgrupper

Til tabellen

Samtidig er avgangen fra arbeid mer langvarig for mange eldre arbeidstakere, og flere kommer aldri tilbake til arbeid. 60 prosent av 50-59 åringene som sluttet i arbeid i 2016 var fortsatt utenfor arbeid tre år senere, som vist i tabell 1. I aldersgruppen 55-59 år var kun en tredjedel sysselsatt etter tre år. Til sammenlikning lå tilsvarende andel på 58 prosent for 30-49-åringene. Dette bidrar til at sysselsettingsandelen går ned med alderen blant de sysselsatte i 50-årene.

Fire av fem forlater arbeidsstyrken

Vi ser nærmere på aktiviteter eller mottak av ytelser som personer i 50-årene som var sysselsatt i 2018 går over på når de går ut av arbeidsmarkedet. I 2019 ble en av fem i denne gruppen arbeidsledige, mens resten forlot arbeidsstyrken. Helseutfordringer ser ut til å være hovedårsaken til avgang fra arbeid for sysselsatte i denne alderen. Nesten halvparten av dem som sluttet å jobbe gikk over til mottak av helserelaterte ytelser som arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Figur 1. Aktiviteter året etter avgang fra arbeid blant bosatte 50-59 år. 2019

50-59 år
Registrert ledig 20 % 20
På arbeidsrettede tiltak/ utdanning 3 % 3
På helserelaterte ytelser 48 % 48
Andre ytelser 4 % 4
Ukjent status 25 % 25

3 prosent av gruppen startet på arbeidsrettede tiltak eller utdanning, og 4 prosent gikk over til mottak av andre ytelser, for eksempel pensjoner fra andre enn folketrygden eller sosialhjelp.

En av fire som sluttet å jobbe var ikke registrert på noen av aktivitetene nevnt over, selv om de fortsatt var registrert bosatt i Norge. Disse hadde derfor ukjent status i datagrunnlaget.

Hvorfor har noen ukjent status?

Kategorien ukjent status dekker personer som er bosatte i Norge og registrert i Folkeregisteret, men vi mangler informasjon om deres aktivitet i eller utenfor arbeidsmarkedet i november 2019. Årsakene til dette kan for eksempel være:

- Personen er bare midlertidig uten jobb i november.

Personen er forsørget av ektefelle eller familie, som enten jobber eller mottar ytelser. Noen støtteordninger, som kontantstøtte eller sosialhjelp er registrert på en annen person i husholdningen

-Personen har utvandret fra Norge uten å melde fra til Folkeregisteret

-Det mangler informasjon om noen ordninger i datagrunnlaget, for eksempel voksenopplæring

Flere slutter på grunn av dårlig helse

I tabell 2 sammenliknes fordelingen beskrevet over med 30-49-årige sysselsatte som falt utenfor arbeid i 2019. I den yngre aldersgruppen ble flere arbeidsledige, og betydelig flere startet på arbeidsrettede tiltak eller utdanning. Andelen som begynte å motta helserelaterte ytelser ved avgang i alderen 50-59 år var dobbelt så høy som for 30-49-åringer.

Tabell 2. Aktivitet året etter avgang fra arbeid blant bosatte, etter aldersgruppe. 2019

Til tabellen

Disse forskjellene kan være med på å forklare hvorfor det er vanskeligere for personer i 50-årene å komme seg tilbake i arbeid.

Mottak av helserelaterte ytelser er nemlig oftere knyttet til langvarig avgang fra arbeidslivet enn arbeidsledighet. Dersom vi følger 50-59-åringer som ble arbeidsledige i 2016, finner vi at to tredjedeler ble sysselsatt i løpet av tre påfølgende år. Blant dem som gikk over på helserelaterte ytelser returnerte derimot kun 20 prosent til arbeid i samme periode.

Menn kommer seg oftere tilbake til arbeid enn kvinner

Avgang fra arbeid for personer i 50-årene varierer både med utdanningsnivå og kjønn, som figur 2 viser.

Større andel av personer med lav utdanning gikk over til mottak av helserelaterte ytelser i 2019. Det var også overvekt av kvinner blant de nye mottakere av helserelaterte ytelser. Menn var på sin side overrepresentert blant nye arbeidsledige og personer med ukjent status.

Figur 2. Aktiviteter året etter avgang fra arbeid blant bosatte 50-59 år, etter kjønn og utdanningsnivå. 2019

Universitet/forsker Videregående skole Ungdomsskole eller ingen Menn Kvinner
Registrert helt arbeidsledig 21 21 19 24 17
Helseytelser/nedsatt arbeidsevne 36 49 58 38 59
Andre ordninger 9 6 5 7 6
Ukjent status 34 25 18 32 19

Som nevnt over henger mottak av helserelaterte ytelser i større grad sammen med langvarig avgang fra arbeid. Dette innebærer at menn som slutter å jobbe når de er i 50-årene, har større sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid enn kvinner i samme aldersgruppe. 43 prosent av menn i denne alderen som falt ut av arbeid i 2016 var igjen sysselsatte i 2019, og tilsvarende gjaldt for 35 prosent av kvinnene.

Hvor jobbet de før de falt ut av arbeid?

I hvilke næringer er det vanligst at de sysselsatte i aldersgruppen 50-59 år faller utenfor arbeidslivet? I figur 3 er personene som havnet utenfor arbeid fordelt etter næring som de jobbet i året før, og vist som andel av alle sysselsatte i samme aldersgruppe. Overnattings- og serveringsvirksomhet, samt forretningsmessig tjenesteyting (som inkluderer vikarbyråer) var næringene med høyest andel 50-59-åringer som falt utenfor arbeid. Dette er næringene som generelt har høy andel midlertidige ansatte og derfor også høyere mobilitet blant de ansatte. Som følge av dette er det mange nyansettelser og avsluttede arbeidsforhold  i disse næringene i alle aldersgrupper.

Figur 3. Avganger fra arbeid i prosent av alle sysselsatte året før i samme aldersgruppe og næring. 2019

Næring 50-59 år 30-49 år
90-99 Personlig tjenesteyting 3.5 5.1
86-88 Helse- og sosialtjenester 3.2 3.6
85 Undervisning 2.3 2.9
84 Offentlig adm., forsvar 2.2 1.7
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 6.9 9.3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 3.6 4.0
64-66 Finansiering og forsikring 1.9 2.3
58-63 Informasjon og kommunikasjon 3.0 3.3
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 9.4 10.8
49-53 Transport og lagring 3.8 5.2
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 4.3 5.2
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 4.2 5.1
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 1.8 2.6
10-33 Industri 2.6 3.5
05-09 Bergverksdrift og utvinning 1.4 1.2
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 2.3 3.4

Figur 3 viser at sannsynligheten for å falle ut av arbeidslivet var lavere for de sysselsatte i 50-årene sammenliknet med yngre sysselsatte i de aller fleste næringene.

Hvor er tallene hentet fra

Tallene baserer seg på informasjon fra system for persondata (SFP). Dette systemet består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å kompensere for manglende arbeidsinntekt. Les mer om SFP i Om statistikken her: www.ssb.no/arbstatus.

Faktaside

Kontakt