Den lave lønnsveksten fortsetter

Publisert:

Gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte økte med 2,3 prosent fra september 2016 til september 2017. Med unntak av året før er dette den laveste lønnsveksten Statistisk sentralbyrå har målt siden år 2000.

  • Tallene er hentet fra
  • Lønn

Den gjennomsnittlige månedslønna utgjorde 44 310 kroner, hvilket tilsvarte en vekst på vel 1 000 kroner fra 2016.

Både for kommuneansatte og ansatte i privat sektor var veksten i månedslønn på 2,3 prosent. Lønnsnivået utgjorde henholdsvis 40 400 kroner i kommunene og 44 800 kroner i privat sektor. Blant ansatte i statsforvaltningen var den gjennomsnittlige månedslønna 48 000 kroner, noe som tilsvarte en økning på 3,3 prosent fra september 2016 til september 2017. En av årsakene til den relativt høye veksten for statsansatte ligger i at deler av lønnsoppgjøret i 2016 fikk virkning så seint at det først vises i tallene for 2017. Dermed er det to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten i årets lønnsstatikk.

Finn månedslønna for alle ansatte etter sektor her

Figur 1. Lønnsvekst i privat og offentlig sektor

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Privat sektor 3.2 3.9 4.0 3.1 4.0 2.9 2.6 1.4 2.3
Kommunal og fylkeskommunal sektor 3.8 4.9 2.9 6.0 1.6 4.7 2.0 2.3 2.3
Statlig sektor 3.7 5.2 3.7 4.8 3.6 4.2 3.1 1.8 3.3
Alle ansatte 3.5 4.0 3.8 3.9 3.5 3.2 2.6 1.6 2.3

2,4 prosent lønnsvekst for industriansatte

Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industrien utgjorde 45 460 kroner i september 2016, hvilket tilsvarte en lønnsvekst på 2,4 prosent fra 2016.

Om lag halvparten av de industriansatte er håndverkere eller operatører av ulike slag. Begge disse gruppene hadde en lønnsvekst på 2,7 prosent. Månedslønna utgjorde henholdsvis 38 010 kroner for håndverkere og 36 860 kroner for operatører. Sistnevnte yrkesgruppe omfatter i all hovedsak maskin- og prosessoperatører, fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører.

Til sammenligning hadde ledere i industrien en månedslønn på 73 150 kroner, som også tilsvarte en lønnsvekst på 2,7 prosent.

For ansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, det største næringsområdet i industrien, økte månedslønnen fra 39 700 kroner i 2016 til 41 200 kroner i 2017. Dette gir en lønnsvekst på 3,8 prosent. Noe av årsaken til den relativt høye veksten ligger i at det er to lønnsoppgjør som påvirker lønnsveksten fra september 2016 til september 2017. I tillegg har det vært en økning i både uregelmessige tillegg og bonusutbetalinger i perioden.

Et annen stort område innenfor industri er metallvareindustri. Ansatte i denne næringen økte sin månedslønn fra 41 600 kroner i 2016 til 42 790 kroner i 2017. Dette medfører en lønnsvekst på 2,9 prosent.

Finn flere tall for industriansatte

Figur 2

Figur 2. Gjennomsnittlig månedslønn etter næringshovedområde. 2017

Lav lønnsvekst for lærerne

Samlet lønnsvekst innen utdanningssektoren var 1,7 prosent fra 2016 til 2017. Til sammenligning hadde ansatte i barnehagene en lønnsvekst på 3,2 prosent. Veksten innenfor disse områdene er litt høyere i privat sektor enn i offentlig sektor siste år, men ser vi på perioden 2015 til 2017 er det tilnærmet lik utvikling.

I tillegg til lærere på ulike nivåer er ledere og assistenter to andre store yrkesgrupper innenfor utdanningsområdet. Både lønnsnivå og –vekst varierer relativt mye, men hovedbildet viser at ansatte i offentlig sektor kommer bedre ut lønnsmessig enn sine kollegaer i privat sektor.

Kommunalt ansatte grunnskolelærere hadde gjennomsnittlig 43 550 kroner i månedslønn i 2017, en årlig vekst på 1,5 prosent. Tilsvarende for grunnskolelære i private virksomheter var 41 090 kroner og 2,2 prosent.

Lektorene hadde 46 810 kroner i månedslønn i 2017, en vekst på 1,8 prosent fra året før. De fleste lektorene jobber i offentlige videregående skoler, men både lønnsnivået og lønnsveksten siste året var høyest for de ansatte i private virksomheter.

Førskolelærerne opp 3,2 prosent

Førskolelærernes lønn i 2017 var 38 590 kroner, en økning på 3,2 prosent fra året før. Det har liten eller ingen lønnsmessig betydning om førskolelærerne er ansatt i barnehage eller skole. Forskjellen mellom privat og offentlig sektor er også liten for denne yrkesgruppa.

Ledere innenfor utdanning omfatter i hovedsak rektorer og skolesjefer. I kommunale og fylkeskommunale virksomheter hadde denne yrkesgruppa 56 070 kroner i månedslønn i 2017. Dette var en økning på 3,1 prosent fra året før. Til sammenligning hadde tilsvarende yrkesgruppe i private virksomheter ei månedslønn på 53 990 kroner, en økning på 2,4 prosent.

Barnehage- og skoleassistenter er en voksende yrkesgruppe både i privat og offentlig sektor. I 2017 var gjennomsnittlig månedslønn for denne yrkesgruppa 31 190 kroner, en økning på 2,6 prosent fra året før. Kommunalt ansatte barnehage- og skoleassistenter hadde snaut 600 kroner mer i gjennomsnittlig månedslønn en de ansatte i private virksomheter.

Se flere tall for utdanning og barnehage her

Figur 3. Gjennomsnitlig månedslønn for utvalgte yrker. 2017

Månedslønn 2017
5246 Gatekj.- og kafémedarb. mv. 26890
5131 Servitører 27280
9412 Kjøkkenassistenter 28030
5141 Frisører 29600
5223 Butikkmedarbeidere 30740
5311 Barneh.- og skolefritidsassistenter mv. 31190
9112 Renholdere i virksomheter 31250
7115 Tømrere og snekkere 34690
7231 Bilmekanikere 35490
5153 Vaktmestre 36280
5321 Helsefagarbeidere 38050
2223 Sykepleiere 43160
2341 Grunnskolelærere 43440
3112 Bygningsingeniører 51540
8113 Operatører innen boring mv. 58020
2146 Siviling. (geofag,petrol.tekn., metallurgi mv.) 76910
3154 Flygeledere 80420
2212 Legespesialister 80820
2114 Geologer og geofysikere 80930
3153 Flygere 85390
1112 Toppledere i off. adm. 92410
3311 Finansmeglere 93200
3324 Handels- og skipsmeglere 96450
1322 Ledere av olje- og gassutv. mv. 104360

Du finner gjennomsnittlig månedslønn for 300 yrker her

 

Faktaside