Bønder og leger blant de mest tilfredse med jobben

Publisert:

9 av 10 sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989. Bønder, fiskere og leger er blant dem som er mest fornøyd med jobben. Samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

Tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019 viser at de eldste arbeidstakerne er mest fornøyd: 92 prosent i alderen 45-66 år er tilfreds med jobben, mot henholdsvis 85 og 86 prosent av sysselsatte i alderen 18-24 og 25-44 år.

Tilfredshet varierer mellom yrker

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse. Blant dem med lavest jobbtilfredshet finner vi renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere. Likevel oppgir de aller fleste i disse yrkene – om lag 80 prosent – at de er fornøyd med jobben sin.

- Jobbtilfredshet ser ut til å henge tett sammen med muligheter for å utnytte og videreutvikle kompetanse. Yrkesgruppene der flest oppgir at de har gode muligheter for å bruke utdanningen sin og lære nye ting, er også mest motivert og engasjert i arbeidet sitt. Dette er i all hovedsak de samme yrkesgruppene som trives best med jobben, sier seniorrådgiver i SSB Mari Lande With.

Figur 1. Andel i utvalgte yrkesgrupper som er tilfreds med jobben og andel som har dårlige muligheter til å utnytte utdanning/erfaring. Sysselsatte 18-66 år. 2019

Tilfreds med jobben Dårlige muligheter til å utnytte utdanning/erfaring
Hjelpearbeidere mv. 69 18
Renholdere mv. 78 20
Kundeserviceyrker 81 11
Salgsyrker 82 16
Byggearbeidere 86 5
Sykepleiere mv. 87 5
Undervisningsyrker 87 4
Transportarbeidere mv. 87 12
IKT-rådgivere mv. 89 2
Pleie- og omsorgsarbeidere 89 8
Elektrikere mv. 89 6
Politi og andre sikkerhetsyrker 89 8
Sivilingeniører mv. 91 3
Medisinske yrker 92 1
Ledere 93 2
Kunsthåndverkere mv. 94 4
Bønder, fiskere mv. 95 8
Alle yrker 88 6

Se oversikt over jobbtilfredshet, motivasjon og muligheter til å bruke og tilegne seg kompetanse for ulike yrkesgrupper i denne tabellen.

Både fysisk og psykisk tungt i helseyrker

Selv om de fleste trives på jobb, er det mange som opplever ulike typer arbeidsmiljøproblemer.

- Tunge løft og andre fysiske belastninger er utbredt i yrker med høy jobbtilfredshet, som fiskere og bønder, men også i yrker hvor tilfredsheten er lavere, som blant sykepleiere og andre helseyrker, renholdere og byggearbeidere. De som har fysisk tungt arbeid, er også de yrkesgruppene som har mest jobbrelatert sykefravær, sier With

Fysiske belastninger har samtidig blitt betydelig mindre vanlig over tid.

Lærere, sykepleiere, politi og andre sikkerhetsyrker er særlig utsatt for psykososiale arbeidsmiljøproblemer, både i møte med pasienter, klienter og elever, og i forholdet til kolleger og ledere.

Andre opplever i større grad at jobb går ut over privatlivet. Om lag 25 prosent av ledere, bønder og sysselsatte i medisinske yrker oppgir at krav på jobb forstyrrer hjemme- og familieliv, mot 15 prosent blant sysselsatte sett under ett. Dette er samtidig noen av yrkesgruppene som er mest tilfreds med jobben sin.

Her finner du oversikt over hvem som opplever at jobben forstyrrer hjemmelivet, og hvor mange personer i ulike yrker som daglig blir kontaktet med jobbhenvendelser utenfor arbeidstiden.

Les mer om Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø er en telefonundersøkelse som gjennomføres omtrent hvert tredje år blant et representativt utvalg av befolkningen i alderen 18-66 år. Statistikken dekker kun sysselsatte som er registrert bosatt i Norge og ikke sysselsatte på korttidsopphold.

I 2019 svarte 57 prosent på undersøkelsen, noe som ga et nettoutvalg på om lag 8600 sysselsatte personer. Intervjuene ble gjort i perioden august 2019 – april 2020.

Faktaside

Kontakt