159515
159515
Flere omkom på norske veier
statistikk
2014-05-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Veitrafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
true

Veitrafikkulykker med personskade2013

Innhold

Flere omkom på norske veier

I 2013 ble det registrert 170 dødsulykker på norske veier. I alt omkom 187 personer i disse ulykkene, 42 flere enn i 2012. Den positive trenden med jevn nedgang i antall omkomne i årene 2008-2012 ble dermed brutt.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
2013 Snitt siste 5 år
Drept Hardt skadd Drept Hardt skadd
I alt 187 703 184 709
Menn 135 443 137 468
Kvinner 52 260 47 241
Trafikantgruppe
Bilførere 99 260 92 288
Bilpassasjerer 31 113 34 147
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped 24 129 23 115
Myke trafikanter 28 190 31 147
Andre trafikanter 5 11 4 12
Alder
0-15 år 5 44 6 45
16-24 år 34 142 41 174
25-44 år 42 210 50 220
45-64 år 62 207 50 176
65 år eller eldre 44 98 37 92
Uoppgitt alder 0 2 0 2
Figur 1. Personer drept eller skadd i trafikken, etter skadegrad
Figur 2. Veitrafikkulykker, etter bostedsstrøk. 2013
Figur 3. Skadde eller drepte i trafikken, etter ulykkesgruppe. 2013
Figur 4. Personer drept i trafikken, etter aldersgruppe
Figur 1. Personer drept eller skadd i trafikken, etter skadegradFigur 2. Veitrafikkulykker, etter bostedsstrøk. 2013Figur 3. Skadde eller drepte i trafikken, etter ulykkesgruppe. 2013Figur 4. Personer drept i trafikken, etter aldersgruppe

Gjennomsnittlig antall omkomne for tiårsperioden 2004-2013 var 213.

2 av 3 omkomne var bilførere eller passasjerer

Den høyeste andelen av de omkomne sitter i bil. Av de 187 omkomne i fjor, var 130 enten fører eller passasjer i bil. Dette utgjør en andel på 70 prosent av alle de omkomne. I 2012 var andelen 59 prosent, tilsvarende 86 personer.

Det omkom 16 fotgjengere og 10 syklister i 2013, en nedgang i forhold til året før, da henholdsvis 21 fotgjengere og 12 syklister mistet livet. Tallet på omkomne motorsyklister økte med 4 sammenliknet med 2012, fra 17 til 21 omkomne.

Liten endring i antall hardt skadde

Selv om det var en betydelig økning i antall omkomne i 2013 sammenliknet med året før, økte ikke tallet på hardt skadde tilsvarende. I 2013 ble 703 hardt skadd, bare 4 flere enn i 2012. I løpet av de ti siste årene har i gjennomsnitt 819 personer blitt hardt skadd i trafikken.

1 av 3 mellom 45 og 64 år

62 personer mellom 45 og 64 år omkom på norske veier i 2013, mot 40 året før. Det utgjorde 33 prosent av trafikkdødsfallene. Tilsvarende andel for denne aldersgruppen i 2012 var 28 prosent. I aldersgruppen 25-34 år omkom 21 personer, en nedgang på 10 sammenliknet med 2012.

Oftest alvorlig utfall for møteulykker

Møteulykkene stod for om lag 13 prosent av de i alt 5 411 ulykkene i fjor. Møteulykker fikk oftest alvorligst utfall, da 37 prosent av dødsulykkene i 2013 var møteulykker. Det utgjør likevel en liten nedgang sammenliknet med 2012, da andelen var 39 prosent. I fjor og året før mistet henholdsvis 71 og 57 mennesker livet i møteulykker. Utforkjøringer utgjorde 29 prosent av alle ulykker og 35 prosent av dødsulykkene. 67 personer ble drept i utforkjøringer i fjor.

Flest omkomne i Buskerud og Rogaland

Det var flest omkomne i Buskerud og Rogaland, der det omkom19 personer i hvert av fylkene. Det var færrest omkomne i Aust-Agder, der 4 personer mistet livet.

Flest trafikkdrept utenfor tettbygd strøk

Av de 187 som ble drept i trafikken i 2013, omkom 153 personer utenfor tettbygd strøk, det tilsvarer hele 82 prosent av de omkomne. I alt ble det registrert 2 444 ulykker utenfor tettbygd strøk, tilsvarende 47 prosent av alle ulykkene.

Av de 31 som omkom i ulykker i tettbygd strøk i 2013, omkom 10 i fotgjengerulykker og 5 i utforkjøringsulykker. 4 omkom i møteulykker.

Lavest risiko i Sverige

I 2012 hadde Norge den laveste ulykkesrisikoen i Norden ved siden av Danmark, med 2,9 drepte per 100 000 innbyggere. I 2013 økte tallet på omkomne i Norge, mens tallet på trafikkdrepte i Sverige ble ytterligere redusert. I 2013 var ulykkesrisikoen i Sverige var på rekordlave 2,7 drepte per 100 000 innbyggere. Tilsvarende eksponeringstall for Norge økte fra 2,9 i 2012 til 3,7 i 2013. Tallene for Danmark og Finland var henholdsvis 3,2 og 4,6 omkomne per 100 000 innbyggere, ifølge foreløpige tall.

Jevn nedgang i EU

Antall trafikkomkomne synker gradvis også i resten av Europa. I EU-28 ble ulykkesrisikoen redusert fra 6,1 drepte i 2011 til 5,6 i 2012, regnet per 100 000 innbyggere. I alt omkom 28 000 personer i de 28 EU-landene i 2012, mot nesten 31 000 året før. Høyest risiko for å omkomme i trafikken var det i Romania, med 10,1 drepte per 100 000 innbyggere i 2012.