138047
statistikk
2013-05-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Veitrafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper (for eksempel møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra), vogntogulykker, trafikantgrupper (for eksempel bilførere, syklister, fotgjengere), kjøretøytyper (for eksempel personbiler, busser, motorsykler), dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
true

Veitrafikkulykker med personskade2012

Innhold

Svært lav ulykkesrisiko

Det var 139 dødsulykker på norske veier i 2012. I alt omkom 145 personer i disse ulykkene, noe som er 23 færre enn i 2011. Tallet på omkomne, målt per 100 000 innbyggere, tilsvarte rekordlave 2,9.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
2012 Snitt siste 5 år
Drept Hardt skadd Drept Hardt skadd
I alt 145 699 198 742
Menn 107 472 149 497
Kvinner 38 227 49 245
Trafikantgruppe
Bilførere 67 289 96 307
Bilpassasjerer 19 155 37 160
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped 21 106 26 119
Myke trafikanter 34 139 33 143
Andre trafikanter 4 10 5 13
Alder
0-15 år 4 38 8 45
16-24 år 26 178 48 195
25-44 år 47 218 55 229
45-64 år 40 174 49 176
65 år eller eldre 28 87 38 94
Uoppgitt alder 0 4 0 2
Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2003-2012. 2003=100
Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2002-2012
Veitrafikkulykker, skadde og drepte, etter ulykkesgruppe. 2012. Prosent
Personer drept, etter aldersgruppe. 2011-2012 og gjennomsnitt 2008-2012
Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2003-2012. 2003=100Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2002-2012Veitrafikkulykker, skadde og drepte, etter ulykkesgruppe. 2012. ProsentPersoner drept, etter aldersgruppe. 2011-2012 og gjennomsnitt 2008-2012

Det er ikke registrert et lavere antall omkomne på veiene siden 1950. Da var det til gjengjeld nesten ikke biler på veiene, med en motorkjøretøybestand på snaut 140 000 mot dagens 3,4 millioner. Gjennomsnittlig antall omkomne for tiårsperioden 2003-2012 var 222.

Lavest ulykkesrisiko i Norden

Sverige har ofte hatt den laveste ulykkesrisikoen blant de nordiske landene, regnet som omkomne per 100 000 innbyggere. I 2011 hadde Norge og Sverige samme risiko, tilsvarende 3,4. I 2012 var risikoen redusert til 2,9 i Norge, mot 3,0 i Sverige. For Danmark og Finland var risikoen henholdsvis 3,2 og 4,7 omkomne per 100 000 innbygger i følge foreløpige tall. De nordiske landene har alle lav risiko sammenliknet med de fleste andre europeiske landene. Gjennomsnittet for EU-27 er på om lag 6 omkomne per 100 000 innbyggere, og 6,1 i 2011.

Flere hardt skadde

Utviklingen var ikke like positiv for de hardt skadde som for de drepte sammenliknet med 2011. I 2012 ble 699 hardt skadd, 20 flere enn i 2011. Den langsiktige trenden er imidlertid positiv også for de hardt skadde. I løpet av de ti siste årene har i gjennomsnitt 848 personer blitt hardt skadd i trafikken.

I alt ble 6 713 lettere skadd i veitrafikkulykker i 2012. Dette er en nedgang på 4,2 prosent i forhold til 2011. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2003-2012 viser 8 369 lettere skadde personer per år.

Positiv utvikling for bilistene

En høy andel av de som omkommer i trafikken hvert år sitter i bil, enten som fører eller passasjer. Av de 145 omkomne i fjor, var 86 i disse to gruppene. Dette tilsvarte en andel på 59,3 prosent av alle omkomne. I 2011 var antallet omkomne i disse to dominerende ulykkesgruppene 119, og andelen av alle omkomne var på 70,8 prosent. For de andre gruppene er ikke utviklingen like positiv. Tallet på omkomne motorsyklister økte med 4 sammenliknet med 2011, fra 13 til 17 omkomne. Det omkom 22 fotgjengere, 6 flere enn året før. For mopedister og syklister var det samme antall omkomne som året før, henholdsvis 4 og 12.

Færre unge omkom

I 2012 omkom 30 personer under 25 år, mot 40 i 2011 og 54 i 2010. Gjennomsnittlig antall omkomne barn og unge i 5-årsperioden 2008-2012 var 55. Aldersgruppen utgjorde i gjennomsnitt 28 prosent av alle de trafikkdrepte i 2012. Det er tilnærmet samme andel som for gjennomsnittet av 5-årsperioden 2003-2007.

Aldersgruppa 35-64 økte sin andel av de trafikkdrepte fra 33 prosent for 5-årsperioden 2003-2007 til 38,4 prosent i neste 5-årsperiode (2008-2012). De andre gruppene reduserte sine andeler mellom disse to periodene.

Ingen omkomne i Finnmark

Ingen personer omkom i trafikken i Finnmark i 2012. Som i 2011 omkom flest i veitrafikkulykker i Hordaland med 15, mens 13 omkom i Rogaland.

105 omkom i møte- og singelulykker

71 prosent av alle dødsulykkene i 2012 var enten en møteulykke eller en utforkjøringsulykke. Henholdsvis 57 og 48 personer omkom i disse ulykkene. Dette tilsvarte 72,4 prosent av alle trafikkdrepte i 2012 mot 78 prosent i 2011.