115408
115408
omssb
2013-05-27T15:42:00.000Z
no

Statistikkloven

SSB er administrativt underlagt Finansdepartementet og har et eget regjeringsoppnevnt styre. Virksomheten er i hovedtrekk nedfelt i "Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå" av 16. juni 1989. Loven trådte i kraft 16. februar 1990.

Statistikkloven (av 16. juni 1989 nr. 54) pålegger Statistisk sentralbyrå spesielt å:

  • Kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk.
  • Samordne omfattende statistikk som blir utarbeidet av forvaltningsorganer.
  • Utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning.
  • Gi opplysninger til statistisk bruk for forskningsformål og offentlig planlegging.
  • Ha hovedansvaret (fra norsk side) for internasjonalt statistisk samarbeid.

Statistikkloven fastslår videre at Statistisk sentralbyrå faglig sett er en uavhengig institusjon, men underlagt de overordnede retningslinjer og finansielle rammer regjering og Storting til enhver tid setter for virksomheten.

Dette innebærer at:

  • Statistisk sentralbyrå står for utforming av det samlede statistikkprodukt innenfor de retningslinjer og budsjetter som overordnede organer fastlegger.
  • Statistisk sentralbyrå fastsetter de statistiske metoder som skal legges til grunn ved utarbeiding av en gitt statistikk.
  • Statistisk sentralbyrå har ansvaret for statistikken som publiseres, og når den skal publiseres.

Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) ble vedtatt av Stortinget 21. juni 2019.  Loven § 6 annet og tredje ledd trådte i kraft 1. november 2019. Loven § 19 trådte i kraft 1. januar 2020. Det er forventet at loven vil tre i kraft i sin helhet fra 1. januar 2021.