115408
115408
omssb
2013-05-27T15:42:00.000Z
no

Statistikkloven

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) ble vedtatt av Stortinget 21. juni 2019. Loven § 6 annet og tredje ledd trådte i kraft 1. november 2019. Loven § 19 trådte i kraft 1. januar 2020. Loven trådte i kraft i sin helhet 1. januar 2021.