5340_om_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar
5340_om
statistikk
2020-09-30T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
true

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst2013-2018

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Foretak: I Standard for næringsgruppering (SN2002) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som ett foretak.

Virksomhet: I SN er virksomhet definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Nye foretak: Som et nytt foretak i en gitt periode regnes et foretak registrert i ER med stiftelsesdato i denne perioden, dersom de registrerte opplysningene tilsier at enheten skal drive næringsvirksomhet. Dersom stiftelsesdato ikke er oppgitt benyttes registreringsdato.

Nyetablering: Nyetablering er nye foretak korrigert for overdragelser. Det vil si at nye foretak som overtar en eksisterende virksomhet ikke regnes som en nyetablering, men bare som et nytt foretak.

Overlevelse: Et nyetablert foretak i år t har overlevd i år t+n (n>=1) hvis det hadde aktivitet i form av omsetning eller sysselsetting i t+n. Det vil si at foretaket finnes i populasjonen av aktive foretak i t+n (årgangspopulasjonen). Overlevelse kan deles inn i to kategorier: 1. Direkte overlevelse. Et nyetablert foretak i år t har overlevd direkte i år t+n (n>=1) hvis foretaket finnes igjen i sin opprinnelige form i år t+n. 2. Overlevelse ved overdragelse. Et nyetablerte foretak år t som i år t eller t+1 overdrar virksomheten til et annet nytt foretak som er etablert for å ta over virksomheten til det nyetablerte foretaket. Fusjoner og overdragelser til et annet foretak som ikke er nytt i t eller t+1, eller som også overtar andre virksomheter regnes ikke som overlevelse. Når et nyetablert foretak følges over tid beholdes næringen, størrelesesgruppen og organisasjonsformen som foretaket hadde ved etableringen.

"Sovende foretak": Nyetablerte eller overlevde foretak i t som ikke hadde aktivitet i t+1, men som hadde aktivitet i t+2. Ved publisering for overlevelse i t+1 vil foretakene være klassifisert som ikke overlevde da det ikke foreligger informasjon om aktivitet i foretakene på tidspunktet for publisering. Men ved neste publisering har foretakene aktivitet i t+2 og tallene for overlevelse i t+1 oppdateres da med en egen kategori for foretakene som ikke hadde aktivitet i t+1 men som hadde det i t+2.

Vekst: Vekst i nyetablerte foretak måles i omsetning og antall sysselsatte. Siden en del foretak som er publisert som nyetableringer i år t ikke starter opp virksomheten før i t+1 vil omsetning og antall sysselsatte i t være noe lavt og medføre en stor vekst i sysselsettingen til år t+1

Høyvekstforetak: Høyvekstforetak defineres som alle foretak som over en periode på tre år har en gjennomsnittlig årlig vekst på mer enn 20 prosent. Vekst måles både i omsetning og gjennomsnittlig antall ansatte. Foretakene skal i begynnelsen av perioden ha minst 10 ansatte.

Gaseller: Gaseller er alle foretak som er inntil 5 år gamle og som har en gjennomsnittlig årlig vekst større enn 20 prosent over en periode på tre år og som hadde minst 10 ansatte i begynnelsen av vekstperioden. Vekst måles i både omsetning og gjennomsnittlig antall ansatte. Gasellene er delmengden av høyvekst-foretakene som er 4 eller 5 år gamle.

Sysselsetting: Med sysselsetting menes summen av ansatte og eiere. Sysselsettingstallene viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte ved utløpet av fem utvalgte måneder i året, og kan avvike fra det som er publisert i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og Nasjonalregnskapet (NR) fordi kildene og gjennomsnittsberegningen er ulik. I næringer hvor sysselsetting ikke innhentes gjennom datafangsten til strukturstatistikkene, beregnes sysselsatte ut fra antall ansatte i VoF. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer.

Omsetning: Omsetning er definert som summen av godtgjørelse for salg til kunder, salg av handelsvarer og bruttoinntekt av annen næringsvirksomhet. Omsetning inkluderer leieinntekter og provisjonsinntekter, men ikke offentlige tilskudd eller gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med i tallene. I enkelte næringer er omsetningsbegrepet ikke entydig definert, og for disse næringene publiseres ikke omsetning. Dette gjelder finansielle næringer og forsikring (næring 64, 65 og 66), undervisning (næring 85) og helse- og sosialtjenester (næring 86, 87 og 88). For enheter i næringer som inngår i strukturstatistikkene er omsetning hentet herfra. I andre næringer hentes omsetning fra administrative kilder (moms eller årsregnskap).

Organisasjonsform: Selskapsform i ER. Her skilles det bl.a. mellom enkeltpersonforetak, aksjeselskap og ansvarlige selskap.

Beliggenhet: Foretaket er lokalisert til fylke ut fra foretakets forretningsadresse. I flervirksomhetsforetak med virksomheter i fylker vil dette være fylket hvor foretaket har sitt hovedkontor.

Standard klassifikasjoner

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.2. Denne finnes på www.ssb.no/nace/.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå og fylkesvis.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres årlig.

Internasjonal rapportering

Data blir rapportert til Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Første publisering i desember 2004.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er offentlig forvaltning, forskningsmiljø og næringslivet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Antall nyetablerte foretak avviker fra tallene som publiseres fra Brønnøysundregistrene (BR) over nyregistrerte foretak. Avviket skyldes at tallene fra BR er fra Foretaksregisteret (FR) som ikke omfatter alle juridiske enheter som driver næringsvirksomhet. Enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke pliktig registrert i FR. Tallet på nyetablerte foretak vil også kunne avvike fra alle nyregistrerte foretak i ER siden det omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

I statistikken om overlevelse og vekst er populasjonen av nyetablerte foretak i år t identisk med populasjonen av nyetableringer som publiseres i statistikken over nye foretak i år t. Foretakene som har overlevd i år t+n finnes i årgangspopulasjonen i t+n og vil også finnes i bestanden 1.1 år t+n. Men de overlevde foretakene kan ha opphørt i løpet av t+n slik at de ikke nødvendigvis gjenfinnes i bestanden 1.1 år t+n+1, da vil de finnes i populasjonen av opphørte foretak i t+1. Definisjonen av overlevelse følger nært definisjonene i Eurostats foretaksdemografi.

Årgangspopulasjonene (t-1) og bestandstallene i år t er samordnet med strukturstatistikkene ved at de, for de næringer som er omfattet av strukturstatistikkene, kun omfatter foretak som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Bestandstallene per år t+1 omfatter også alle nye foretak i år t som fortsatt er registrert ved inngangen av t+1. Da opphør ofte først blir registrert i etterkant, kan dette tallet være for høyt (se Måle- og bearbeidingsfeil).

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle næringer etter Standard for næringsgruppering (SN2007)  unntatt offentlig administrasjon og forsvar (næring 84) og primærnæringene (næring 01, 02 og 03). Statistikken om overlevelse og vekst bygger på populasjonene av nyetablerte foretak som publiseres i statistikken over nye foretak og årgangspopulasjonenen som publiseres i årsstatistikk foretak. Som nyregistrering og nyetablering i statistikkåret regnes bare foretak med opplysninger som tilsier at de vil drive næringsvirksomhet. Det vil si at enkelte organisasjonsformer holdes utenfor statistikken. Norske avdelinger av utenlandske foretak (NUF) og frivillige organisasjoner (FLI) som ikke registreres i Foretaksregisteret (FR) i Brønnøysund holdes derfor utenfor statistikken. Næringsdrivende foretak innen disse organisasjonsformene er registreringspliktige i FR og er derfor med i statistikken. Med unntak av pensjonskasser holdes også andre juridiske personer (ANNA) utenfor nyregistreringene. Det samme gjelder andre juridiske enheter som åpenbart kun er registrert ut fra behov for organisasjonsnummer. Foretakene inngår i årgangspopulasjonen dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret. Statistikken er avgrenset i forhold til stats- og trygdeforvaltningen (sektorkode 6100), fylkeskommuner (sektorkode 6500) og kommuner (sektorkode 6500). Foretak innenfor denne delen av offentlig forvaltning (administrasjon og tjenesteyting) vil ikke inngå i statistikken selv om de formelt sett skulle drive virksomhet som faller inn under næringene som er omfattet av statistikken. For næringer som kjennetegnes av en blanding av offentlig og privat tjenesteyting, kan tallene synes mangelfulle da offentlig tjenesteyting er holdt utenfor statistikken. Dette vil særlig gjelde kraft- og vannforsyning (næring 35 og 36), undervisning (næring 85) og helse- og sosiale tjenester (næring 86, 87 og 88). Norges Bank, statlige låneinstitutter, foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak, det vil si foretak med sektorkoder 3100, 3900, 1110, 1120, 1510 og 1520, er med i statistikken dersom de driver virksomhet innen de næringene som er dekket av statistikken. Det samme gjelder i teorien foretak innenfor alle andre sektorer.

Datakilder og utvalg

Enhetsregisteret (ER) og Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). Antall ansatte fra Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret. Omsetning og sysselsetting er innhentet gjennom SSBs strukturundersøkelser og fra administrative kilder.

Videre benyttes data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Administrative data og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser.

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Populasjonen av aktive foretak kvalitetssikres bl.a. gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i Overvåkingssystemet for bedrifter i VoF.

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter og foretak i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med foretakene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som Rikstrygdeverkets årskontroll og gjennom direkte kontakt med foretakene på annen måte, og ved hjelp av meldinger om formålsendringer til ER.

 

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

For årgangspopulasjonen er det fra og med 2003-årgangen foretatt en justering av metoden for å beregne omsetning og sysselsetting på foretak som ikke inngår i strukturstatistikkene. Dette omfatter foretak i næringene 65-67 og 80-99, men også foretak i næringene 10-41 som ikke inngår i strukturstatistikken for industri (enkeltpersonforetak og foretak med sysselsetting mindre enn 0,5 årsverk). Denne justeringen medfører en nedgang i antall foretak publisert for 2003 totalt og innen de nevnte næringene i forhold til tallene publisert for 2002.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative kilder. Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av VoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og AA-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken. En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken. I forbindelse med nyregistreringer skal oppgavegiver opplyse om dette er en ny virksomhet eller et eierskifte. Der slike opplysninger mangler blir det foretatt dublettkontroll mot eksisterende foretak for å identifisere eventuelle eierskifter. Alle eierskifter blir ikke fanget opp i disse rutinene, og antall nyetableringer antas å være noe for høyt sett i forhold til antall nyregistreringer. Videre er det mange nye foretak som ikke starter opp noen virksomhet.

Revisjon

Ikke relevant