66194_not-searchable
/valg/statistikker/vundkinnv/hvert-4-aar
66194
Størst økning i deltakelsen blant de unge
statistikk
2012-03-01T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
vundkinnv, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere, valgdeltakelse, velgere med innvandrerbakgrunnValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere2011

Innhold

Publisert:

Statistikken publiseres nå sammen med Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen. Der finner du oppdaterte tall og tabeller.

Størst økning i deltakelsen blant de unge

Ved lokalvalget i fjor stemte 43 prosent av norske statsborgere som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. 32 prosent av de utenlandske statsborgerne med stemmerett deltok. Deltakelsen har økt blant de yngste med stemmerett.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og kjønn

Ved valget i 2011 har den yngste aldersgruppen lavere valgdeltakelse enn resten av befolkningen, likevel er økningen i deltakelsen størst blant de yngre stemmeberettigede. Deltakelsen blant innvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre som er mellom 18 og 25 år, øker med 6 prosentpoeng til 29 prosent. Det er også en økning på 5 prosentpoeng i aldersgruppen 26 til 39 år, mens blant de over 60 år er det en tilsvarende nedgang i deltakelsen på 5 prosentpoeng. Den eldste aldersgruppen har fortsatt høyest deltakelse med 55 prosent.

Unge med bakgrunn fra Afrika deltar mer

Når vi ser på økningen i deltakelsen fordelt på alder, er det unge stemmeberettigede med afrikansk bakgrunn som utpeker seg. Innenfor denne gruppen, og i alderen 18 til 25 år, er økningen på litt over 8 prosentpoeng. For de mellom 26 og 39 år er økningen på hele 17 prosentpoeng. De aller yngste med bakgrunn fra Eritrea har høyest deltakelse når vi ser på enkeltland, 56 prosent i denne gruppen har avgitt sin stemme. Den sistnevnte gruppen er riktignok liten, men har hatt en økning i valgdeltakelsen på hele 33 prosentpoeng siden valget i 2007.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn, kjønn og utvalgte land

Moderat økning i deltakelsen totalt sett

Sammenlignet med lokalvalgene i 2003 og 2007 er det totalt sett en moderat økning i deltakelsen blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ved valget i 2011. Blant utenlandske statsborgere har deltakelsen gått ned med om lag 5 prosentpoeng fra forrige valg - dette etter å ha økt noe i 2007 fra valget i 2003. For befolkningen som helhet har valgdeltakelsen økt ved de to siste lokalvalgene. Økning har vært på totalt 5 prosentpoeng og deltakelsen er på 64,5 prosent ved valget i fjor høst.

Innvandrere fra Afrika har høyere valgdeltakelse enn innvandrere fra Europa

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med afrikansk bakgrunn har høyere valgdeltakelse enn de med bakgrunn fra Europa, deltakelsen er på henholdsvis 47 og 42 prosent. Det er spesielt lav deltakelse blant de med bakgrunn fra europeiske land utenfor EU og EØS. Kun 29 prosent av de stemmeberettigede i denne gruppen deltar.

Innvandrere fra Balkan har særlig lav valgdeltakelse. Blant innvandrere fra Kosovo og Makedonia deltar kun 18 og 23 prosent. Deltakelsen blant innvandrere fra Sri Lanka er på 57 prosent ved fjorårets lokalvalg. Dette var den høyeste deltakelsen blant innvandrere med bakgrunn utenfor Europa, etterfulgt av Pakistan og Somalia med 50 prosent deltakelse. Siden 2007 er det de med bakgrunn fra Marokko og Somalia som har den sterkeste økningen i valgdeltakelsen, økningen er på henholdsvis 20 og 13 prosentpoeng. Blant de stemmeberettigede med bakgrunn fra Russland er nedgangen størst og ligger på 7 prosentpoeng.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og kjønn

Blant de utenlandske statsborgerne med stemmerett har de fra Nederland og Somalia høyest deltakelse, med henholdsvis 56 og 51 prosent. De somaliske stemmeberettigede har hatt størst vekst i deltakelsen siden valget i 2007 - med 15 prosentpoeng.

Sterk økning i deltakelsen for innvandrere med kortest botid

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med lengst botid har høyest deltakelse ved valg. De med botid over 30 år hadde en deltakelse på 58 prosent ved valget i fjor. Ved valget i 2007 økte deltakelsen suksessivt med økt botid, men de med kortest botid skilte seg ut ved valget i 2011. Stemmeberettigede med botid fra 0 til 9 år har høyere deltakelse nå enn de som har bodd i Norge mellom 10 og 19 år. Innvandrere med kortest botid har økt sin deltakelse med 10 prosentpoeng siden forrige valg, slik at det nå er 41 prosent i denne gruppen som avgir sin stemme.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Valgdeltakelse i prosent i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap, kjønn og utvalgte land

Større andel kvinner enn menn deltar

Som i 2007 har kvinner noe høyere valgdeltakelse enn menn. Forskjellene mellom kjønnene i deltakelsen er størst for innvandrere med bakgrunn fra Oseania, EU-/EØS-land og Sør-Amerika. Blant de med bakgrunn fra Oseania er det 14 prosentpoeng flere menn enn kvinner som deltar, mens det er 6 prosentpoeng flere kvinner enn menn som deltar blant de med bakgrunn fra EU-/EØS-land og fra Sør-Amerika.

 

Ser vi på enkeltland er det størst kjønnsforskjeller blant innvandrere med bakgrunn fra Thailand, deltakelsen er 31 prosentpoeng høyere for kvinner enn for menn ved valget sist høst. Blant innvandrere med bakgrunn fra Russland deltar også 16 prosentpoeng flere kvinner enn menn. Mannlige stemmeberettigede med bakgrunn fra Irak og Bosnia-Hercegovina har henholdsvis 10 og 8 prosentpoeng høyere deltakelse enn kvinner fra samme område.

Om statistikkgrunnlaget

Tallene baserer seg på en manntallsundersøkelse gjennomført i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. Populasjonen, stemmeberettigede innvandrere og norskfødte med innvandrer-foreldre, utgjorde om lag 182 300 personer. Av disse ble det trukket et stratifisert utvalg på nær 6 800 personer. Populasjonen av stemmeberettigede utenlandske statsborgere utgjorde 206 700. Av disse ble det trukket et stratifisert utvalg på 6 500 personer. For mer om hvem som har stemmerett, se Om statistikken . Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Tabeller: