448130_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
448130
statistikk
2021-04-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2021, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner1
Februar 2021Mars 2021
1Tabellen oppdateres med endelige tall etter den 21. i måneden etter rapportperioden
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta669 617650 880
Internasjonale reservar610 160609 397
Reserveposisjonen i IMF12 95612 301
Spesielle trekkrettar i IMF18 91318 478
Andre internasjonale reservar27 58810 704
Andre krav i valuta4 4432 037