282376_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
282376
statistikk
2017-07-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2017Juni 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta549 979542 811
Internasjonale reservar469 984476 796
Reserveposisjonen i IMF6 2256 165
Spesielle trekkrettar i IMF16 18316 422
Andre internasjonale reservar57 58743 428
Andre krav i valuta1 704998