279277_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
279277
statistikk
2017-05-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2017, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2017April 2017
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta525 825563 575
Internasjonale reservar466 600469 573
Reserveposisjonen i IMF6 0106 249
Spesielle trekkrettar i IMF16 11816 192
Andre internasjonale reservar37 09771 561
Andre krav i valuta40 05015 823