249104_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
249104
Oppdaterte tal
statistikk
2016-05-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2016, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2016April 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta522 694501 322-4,1
Internasjonale reservar445 391420 565-5,6
Reserveposisjonen i IMF6 8166 602-3,1
Spesielle trekkrettar i IMF14 82514 544-1,9
Andre internasjonale reservar55 66259 6127,1
Andre krav i valuta3 7229 654159,4