141825_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
141825
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-07-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2014, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 392,5 milliardar kroner ved utgangen av juni 2014. Dette er ein auke på 13,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2014Juni 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta379 419392 4913,4
Internasjonale reservar317 438323 0931,8
Reserveposisjonen i IMF8 0998 4804,7
Spesielle trekkrettar i IMF13 69314 1203,1
Andre internasjonale reservar40 18946 79816,4
Andre krav i valuta5 7215 8101,6