92412_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92412
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-07-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 342,1 milliardar kroner ved utgangen av juni. Dette er ein auke på 1,7 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Mai 2013Juni 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta340 346342 0860,5
Internasjonale reservar278 838283 6351,7
Reserveposisjonen i IMF8 9049 0051,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 02113 5424,0
Andre internasjonale reservar39 58235 904-9,3
Andre krav i valuta4 06112 375204,7