92408_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92408
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-06-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 335,2 milliardar kroner ved utgangen av mai 2013. Dette er ein auke på 5,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
April 2013Mai 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta329 477335 2381,7
Internasjonale reservar275 176273 731-0,5
Reserveposisjonen i IMF8 8188 9041,0
Spesielle trekkrettar i IMF12 89313 0211,0
Andre internasjonale reservar32 59039 58221,5
Andre krav i valuta3 9674 0582,3