92404_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92404
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2013-05-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 325,3 milliardar kroner ved utgangen av april 2013. Dette er ein nedgang på 9,2 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Mars 2013April 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta334 483325 327-2,7
Internasjonale reservar273 653272 268-0,5
Reserveposisjonen i IMF8 8638 816-0,5
Spesielle trekkrettar i IMF12 95912 890-0,5
Andre internasjonale reservar39 00831 352-19,6
Andre krav i valuta7 0293 969-43,5