92396_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-forelopige
92396
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-03-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2013, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 317,2 milliardar kroner ved utgangen av februar 2013. Dette er ein auke på 1,4 milliardar kroner frå november 2012.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Januar 2013Februar 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta298 998317 1826,1
Internasjonale reservar254 634269 8786,0
Reserveposisjonen i IMF8 6748 615-0,7
Spesielle trekkrettar i IMF12 64712 9632,5
Andre internasjonale reservar23 04325 72611,6
Andre krav i valuta2 8603 56624,7