398811_tabell_441002_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
398811_tabell_441002
statistikk
2020-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2020, endelege tal

Innhald

Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner
I. Internasjonale reserver og andre valutafordringerNovember 2020
A. Internasjonale reserver NOK655 104
(1) Valutareserver587 550
(a) Verdipapir572 803
Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
(b) Valutabehaldning og innskot med:14 748
(i) andre sentralbankar, BIS og IMF14 836
(ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
av dette: i utlandet0
(iii) bankar med hovudkontor i utlandet-89
av dette: i Noreg0
(2) Reserveposisjonen i IMF13 255
(3) Spesielle trekkrettigheter i IMF20 549
(4) Gull (inklusive utlånt gull)0
(5) Andre internasjonale reservar33 750
finansielle derivat1
lån til utlendingar som ikkje er bankar0
anna33 749
B. Andre krav i valuta4 716
verdipapir utanfor internasjonale reservar0
innskot utanfor internasjonale reservar126
lån utanfor internasjonale reservar0
finansielle derivat utanfor internasjonale reservar3
gull utanfor internasjonale reservar0
anna4 588
II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)November 2020
LøpetidLøpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-20-20
utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
utbetalingar (-) - (renter)-20-20
innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
innbetalingar (+) - (renter)0000
2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
(a) Korte posisjonar (-)0000
(b) Lange posisjonar (+)0000
3. Anna-22 854-22 85400
utbetalingar relaterte til repos (-)-20-2000
innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
handelskredittar (-)0000
handelskredittar (+)0000
andre utbetalingar (-)-22 834-22 83400
andre innbetalingar (+)0000
IV. SpesifikasjonarNovember 2020
(a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
(b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
(c) Eigedelar med hefte0
(d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-4 882
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 882
lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
(e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)4
terminar-2
futures0
byteavtalar0
opsjonar5
anna0
(f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
(2) Oppdateres minst en gang i året:
Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
valutasortar i SDR-kurven0
Fordeling av valuta verdsatt i USD0
Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
valutasortar utanfor SDR-kurven0