141807_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141807
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 430,1 milliardar kroner ved utgangen av september. Dette er ein auke på 39,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2014September 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta390 627430 12810,1
Internasjonale reservar331 430340 6572,8
Reserveposisjonen i IMF8 1608 070-1,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 90014 1361,7
Andre internasjonale reservar37 13767 26681,1
Andre krav i valuta3 0057 114136,7