141819_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
141819
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2014-05-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2014, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 382,1 milliardar kroner ved utgangen av april. Dette er ein auke på 4,8 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2014April 2014Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta377 337382 1051,3
Internasjonale reservar318 339316 860-0,5
Reserveposisjonen i IMF8 0928 0880,0
Spesielle trekkrettar i IMF13 76013 743-0,1
Andre internasjonale reservar37 14543 41416,9
Andre krav i valuta6 3795 359-16,0