92422_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92422
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 358,6 milliardar kroner ved utgangen av september 2013. Dette er ein vekst på 5,3 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
August 2013September 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta353 302358 6131,5
Internasjonale reservar296 096301 7061,9
Reserveposisjonen i IMF8 6148 6250,1
Spesielle trekkrettar i IMF13 70913 604-0,8
Andre internasjonale reservar34 88234 678-0,6
Andre krav i valuta4 14818 725351,4