92418_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
92418
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2013-09-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2013, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 353,3 milliardar kroner ved utgangen av august 2013. Dette er ein vekst på 6,0 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millioner kroner
Juli 2013August 2013Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta347 274353 3021,7
Internasjonale reservar288 978296 0962,5
Reserveposisjonen i IMF8 8978 614-3,2
Spesielle trekkrettar i IMF13 23213 7093,6
Andre internasjonale reservar36 16734 882-3,6
Andre krav i valuta3 7134 14811,7