Økt overskudd på driftsbalansen

Publisert:

Høyt overskudd på både vare- og tjenestebalansen og rente- og stønadsbalansen førte til et økt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet fra 3. til 4. kvartal 2017.

For 4. kvartal 2017 er det foreløpig beregnet et overskudd på driftsbalansen på 35 milliarder kroner. For 2017 totalt endte overskuddet på 168 milliarder kroner. Dette er 50 milliarder mer enn i året før. Vare- og tjenestebalansen hadde en sterkere utvikling fra året før enn rente- og stønadsbalansen, men begge hadde en positiv utvikling.

Eksport og import

Eksportverdien av varer og tjenester i 4. kvartal 2017 er foreløpig beregnet til 305 milliarder kroner. Dette er nærmere 35 milliarder høyere enn i 3. kvartal, og 11 milliarder høyere enn samme kvartal året før. Importen er beregnet til 281 milliarder kroner for 4. kvartal i fjor, noe som er 11 milliarder mer enn 3. kvartal og 19 milliarder høyere enn samme kvartal i 2016.

For mer informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall se Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Rente- og stønadsbalansen

Rente- og stønadsbalansen gikk i 4. kvartal 2017 ned 10 milliarder kroner målt mot kvartalet før, og 7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i 2016. Til tross for dette endte rente- og stønadsbalansen på 102 milliarder kroner for året 2017, noe som er 11 milliarder høyere enn i 2016.

Revisjoner

Eksport og import

2016

Balansering av det årlige realregnskapet for 2016 ga en god del revisjoner. En total oppjustering på 34,5 milliarder for eksporten kom nesten utelukkende fra revisjon av tjenestene. Om lag halve revisjonen er revisjon av såkalte bruttofrakter i sjøfarten. Drøye 7 milliarder er revisjoner knyttet til eksport av oljerelaterte tjenester. Knappe 7 milliarder er revisjon av finans og forsikringstjenester.

Importen ble også oppjustert i de endelige tallene. Totalt ble det en oppjustering på 10,3 milliarder kroner, hvorav 5 milliarder i forbindelse med en oppjustering i oljeinvesteringer, mens øvrige varer er oppjustert med rundt 3 milliarder. Import av tjenester er svakt oppjustert totalt, men det er en rekke underliggende justeringer, både opp og ned, av mer detaljerte tjenesteprodukter. Blant annet er tjenester tilknyttet transport justert ned med drøye 6 milliarder kroner totalt for året.

2017

Foreløpige eksporttall for 2017 viser store revisjoner av eksporten. Med unntak av noen oppjusteringer av skip dreier dette seg i all hovedsak om revisjoner av tjenester. Også for dette året er det eksport av bruttofraktene som er revidert kraftig opp med 21 milliarder. Dette følger i stor grad av oppjusteringen som ble gjort i basisåret 2016. For øvrig er det en jevn oppjustering i eksporten av de fleste tjenesteprodukter.

Importen er også revidert opp, men svært beskjedent sammenlignet med eksporten. Totalt har vi en oppjustering på om lag 2,3 milliarder kroner. Dette skriver seg nesten utelukkende fra revisjon av tjenestene. Revisjonen her går litt i begge retninger på mer detaljert nivå. Mens oljerelaterte tjenester blir justert litt ned, blir finans- og forretningstjenester revidert litt opp. Vi har også hatt en relativt stor revisjon ned i innleie av fly fra utlandet.

2018

Revisjonen av 2018 1. kvartal er i retning høyere vare- og tjenestebalanse. Eksporten totalt revideres opp med 2,2 milliarder, der varer totalt sett er justert ned, mens tjenester trekker opp. Importen er revidert ned med 8,7 milliarder kroner, der både varer og tjenester er revidert ned. For varer er det import til oljeinvesteringer som er nedjustert, mens det for tjenester handler mest om en nedjustering av nordmenns utgifter til reise og opphold i utlandet (reisetrafikk).

Inntekter og utgifter

I 2016 har vi revidert rente- og stønadsbalansen ned om lag 18 milliarder kroner. Det meste av dette er revisjon av netto reinvestert fortjeneste. I tillegg har vi en del oppjusteringer av utbytte både på inntekt- og utgiftssiden. Disse utligner hverandre til en viss grad, men bidrar netto til at inntektene er revidert opp med drøyt 2 milliarder kroner.

I 2017 er revisjonene av rente- og stønadsbalansen på -20 milliarder kroner. Også dette året er det netto reinvestert fortjeneste som gir nesten hele bidraget til revisjon.

I 1. kvartal 2018 er revisjonene på rente- og stønadsbalansen positiv. I alt en oppjustering på om lag 3 milliarder kroner, der reinvestert fortjeneste forklarer det meste av revisjonen.

Figur 1

Figur1. Driftsbalansen overfor utlandet