Norsk våpeneksport 2011–2015

Økt eksport av våpen i 2015

Publisert:

Norge eksporterte våpen for 2,4 milliarder kroner i 2015, nær 600 millioner kroner mer enn året før. Varegruppene «bomber, granater, torpedoer mm» og «patroner og deler» økte spesielt mye. Eksporten var fortsatt lavere enn i toppårene 2008–2012 da verdien var mellom 2,5 og 3,1 milliarder kroner.

Tallgrunnlaget i artikkelen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly.

I 2015 ble det eksportert våpen innen gruppen «bomber, granater torpedoer mm» for nesten 1,1 milliarder kroner til sammen. Dette er en økning på 98 millioner kroner fra året før og er den høyeste eksportverdien som er målt for denne varegruppen. Det samme gjelder utførsel av varer innen gruppen «patroner og deler», hvor verdien i 2015 endte på 523 millioner kroner, vel 50 prosent høyere enn året før.

Figur 1

Eksport av militærutstyr, ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe. Andel av verdien

NATO – største mottaker av norske våpen

Mye av eksporten i 2015 gikk, som i foregående år, til NATO-land. Av den totale verdien på 2,4 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,6 milliarder til NATO-land, rundt 70 prosent av den totale verdien. NATO-andelen av eksporten har de siste fem årene variert mellom rundt 60 (2012) og 80 prosent (2014).

På grunn av våpenavtaler mm varierer eksporten til enkeltland mye fra et år til et annet. USA har likevel gjennom alle år vært den største mottakeren og importerte i 2015 norske våpen for 855 millioner kroner. Av dette utgjorde 293 millioner varer innen gruppen «patroner og deler», 34 millioner kroner mer enn året før. Av øvrige Nato-land er Polen, som i foregående år i femårsperioden, en stor importør av norske våpen. I 2015 mottok Polen våpen for 333 millioner kroner, og 263 millioner av dette gjaldt varer innen gruppen «bomber, granater, torpedoer mm». Det ble også eksportert mye våpen til Nederland i 2015 – i alt for 119 millioner kroner. Om lag to tredjedeler av denne verdien var varer innen gruppen «våpen og våpendeler».

Økt eksport til land utenfor Nato-samarbeidet

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte norske våpen for 776 millioner kroner i 2015. Dette beløpet er nær dobbelt så høyt som i 2014, men likevel mindre enn i 2012 da eksportverdien til disse landene var spesielt høy – på 1 milliard kroner. Brasil var største importør i 2015 og kjøpte norske våpen for 188 millioner kroner, mens Sveits og Sverige importerte for henholdsvis 124 og oppunder 97 millioner kroner.

Med hensyn til land i Midtøsten eksporterte Norge i 2015 våpen til flere land i regionen, blant annet til De forente arabiske emirater for 38 millioner og Kuwait for 16,3 millioner kroner. Det ble registrert noe eksport av våpen til Qatar (641 000 kroner) og Saudi-Arabia (58 000 kroner). For samtlige av disse landene dreier det seg om eksport av varer innen gruppene «patroner og deler» og «våpen og våpendeler».

Norge, verdens tiende største våpeneksportør i 2014

Ifølge nyeste tall i Comtrade, FNs statistiske database for utenrikshandel, var Norge verdens tiende største våpeneksporterende land i 2014. Dette er et fall fra syvende plass i 2013 (reviderte tall) og skyldes at Sveits, Finland, Tsjekkia og Brasil alle hadde noe større våpeneksport enn Norge i 2014.

Totalt sett ble det eksportert våpen for 12,7 milliarder dollar på verdensbasis. Dette er rundt 450 millioner dollar lavere verdi enn rapportert året før. Tallene det refereres til her, er verdien av tolldeklarert utførsel av våpen, ammunisjon og stridsvogner.

Den norske andelen av verdens våpeneksport har falt jevnlig fra toppåret 2008 da Norge var verdens fjerde største våpeneksportør med 5,4 prosent av den totale eksportverdien, til en tiendeplass i 2014 med en eksportandel på 2,3 prosent.

USA er fortsatt verdensledende og eksporterte i 2014 våpen for 5,4 milliarder dollar. Dette tilsvarer 43 prosent av verdens våpeneksport. De neste store eksportlandene var iflg. FNs database, Italia, Canada, Tyskland og Sør-Korea som alle sto for mellom 5,8 og 3,6 prosent av eksportmarkedet.

SIPRI, Stockholms internasjonale forskingsinstitutt, beregner og rangerer internasjonal våpenhandel på et bredere grunnlag. Siste rapport Trends in international arms transfers, 2014 kan konsulteres her.

Tabell 1. Eksport av våpen og ammunisjon ifølge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Millioner kroner.

Til tabellen

Tabell 2. Eksport av forsvarsmateriell ifølge St.meld. Nr. 8 (2015-2016). Eksport av militærutstyr (Statistisk sentralbyrå). 2015. Millioner kroner.

Til tabellen

Tabell 3. Verdens 10 største våpeneksportører. Millioner dollar.

Til tabellen

 

SSBs tall for eksport av militærutstyr

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av militærutstyr omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10)

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 3 og 4. Dette innebærer at krigsfartøy og kampfly ikke er tatt med.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport.

Årsakene til forskjell mellom SSB-tall og tall i stortingsmelding om våpeneksport

Tallene som SSB publiserer om eksport av stridsvogner, våpen og ammunisjon, avviker noe fra de tallene som publiseres i St. meld. Nr. 8 (2015-2016). Dette skyldes blant annet at Utenriksdepartementet (UD) bruker en annen vareinndeling enn tollvesenet. UD inkluderer også eksport av tjenester og reparasjonshandel. I tillegg vil også ulik periodisering samt feil og misforståelser ved tolldeklarering kunne påvirke resultatene.

Andre internasjonale tall

Det svenske fredsforskningsinstituttet (SIPRI) publiserer tall som rangerer verdens land etter våpeneksport. Tallene der skiller seg fra SSBs. Dette henger sammen med at de to institusjonene henter inn data fra ulike kilder: Tall fra SSB bygger på innrapporterte eksportopplysninger, mens SIPRI bruker spørreundersøkelser, mediene og offentlige dokumenter. I tillegg har de to forskjellige datagrunnlag, SIPRI inkluderer også krigsfartøy, kampfly og militært teknologisk utstyr i sine tall.

Kontakt