Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet

Publisert:

Norges bruttogjeld overfor utlandet endte i 2. kvartal 2017 på 6 886 milliarder kroner – en nedgang på 92 milliarder fra 1. kvartal. Det var størst nedgang i andre finansinvesteringer.

Ikke siden 2. kvartal 2015 har bruttogjelden overfor utlandet vært på et tydelig lavere nivå enn den er ved utgangen av 2. kvartal 2017, viser statistikken over fordringer og gjeld overfor utlandet. De siste tolv månedene har bruttogjelden overfor utlandet sunket med 192 milliarder kroner. Til sammenligning har brutto fordringer overfor utlandet steget med 748 milliarder kroner i samme periode. Nettofordringene overfor utlandet har derfor steget betydelig det siste året, og er nå på 6 931 milliarder kroner.

Markedsendringene styrer utviklingen

Som man kan se av figur 1 nedenfor har andre endringer stor betydning for utviklingen i nettofordringene overfor utlandet. Av en total økning på 143 milliarder kroner i nettofordringene kan 113 milliarder spores fra andre endringer i 2. kvartal 2017.

I all hovedsak har dette bakgrunn i et godt kvartal i verdipapirmarkedene som ga kursgevinster. Den norske kronen har variert ulikt mot de sentrale handelsvalutaene dette kvartalet og påvirker derfor ikke utviklingen i nevneverdig grad. De resterende 29 milliardene er nettofinansinvesteringer som vises i utenriksregnskapet.

Figur 1

Figur 1. Utvikling i Norges fordringer og gjeld overfor utlandet

Revisjoner

Revisjoner i finansregnskapet: I henhold til internasjonale statistiske retningslinjer (Eurostat, ECB, IMF) skal banker og kredittforetaks utlån til utenlandske banker og kredittforetak føres som innskudd, og tilsvarende for banker og kredittforetaks lånegjeld til utlandet. Dette er gjennomført i mange land og nå gjøres det også i norsk statistikk. Det gir seg utslag i reviderte tall tilbake til 1. kvartal 2012, i form av flytting mellom postene Lån til utlandet/fra utlandet og posten Kontanter og innskudd under funksjonen Andre finansinvesteringer i utlandet/Norge.

Kontakt