Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

Publisert:

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. Det er Nato-landene som kjøper mest våpen fra Norge.

Tallgrunnlaget i artikkelen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly.

Nedgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak en halvering av eksport innen gruppen «våpen og våpendeler», som er redusert med hele 840 millioner kroner. Den største våpengruppen er «bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. Krigsmateriell samt deler», med en eksport på over 950 millioner. Fordelingen er dermed mer i tråd med årene før 2017.

Figur 1. Eksport av militærutstyr, ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe. Andel av verdien

2014 2015 2016 2017 2018
Andre varer 0.53 0.15 0.27 0.09 0.39
Våpen og våpendeler 26.29 24.48 32.74 47.52 30.70
Stridsvogner mm. 0.35 1.08 3.91 2.07 0.94
Patroner og deler 19.08 21.80 24.41 17.47 30.55
Bomber, granater 53.74 52.49 38.67 32.85 37.43

Nato mottar brorparten av norsk våpeneksport

Mye av eksporten i 2018 gikk, som i foregående år, til Nato-land. Av den totale verdien på 2,5 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,6 milliarder, eller omtrent 65 prosent, til Nato-land. Dette er en nedgang på 101 millioner fra 2017.

Blant Nato-landene er som vanlig USA den største mottakeren med en import på 832 millioner kroner, 180 millioner mer enn året før. Av øvrige Nato-land er Polen fortsatt en stor importør med en import på 330 millioner.

Nedgangen konsentrert til land utenfor Nato

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte norske våpen for omtrent 893 millioner kroner, nesten en halvering fra året før. Nedgangen skyldes i hovedsak en halvering av våpeneksporten til Oman alene, som hadde en spesielt høy import i 2017. På grunn av våpenavtaler og sporadisk store våpenleveranser varierer eksporten til enkeltland mye fra ett år til et annet. Med en import på 493 millioner var likevel Oman det landet som importerte nest mest våpen fra Norge i fjor.

Blant andre land i Midtøsten kan nevnes at Saudi Arabia reduserte sin import fra 42 millioner kroner i 2017 til under en million i 2018.

Andre kilder til tall for våpeneksport

Stortinget publiserer årlig en stortingsmelding om norsk våpeneksport. Tallene avviker noe fra SSBs statistikk fordi Utenriksdepartementet har en egen vareinndeling samt at det tas med eksport av tjenester og reparasjonshandel. I stortingsmeldingen oppgis det at det i 2017 ble eksportert forsvarsmateriell for i overkant av 6,3 milliarder kroner.

Ifølge Comtrade, FNs statistiske database for utenrikshandel, var Norge verdens tolvte største våpeneksporterende land i 2017, som i 2016. Disse dataene er imidlertid lite sammenlignbare fordi landene har svært ulike regler med hensyn til registrering av våpenhandel. SIPRI, Stockholms internasjonale forskningsinstitutt, beregner og rangerer internasjonal våpenhandel på et bredere grunnlag.

Tabell 1

Til tabellen

Tabell 2

Til tabellen

Slik beregner SSB tall for eksport av militærutstyr

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av militærutstyr omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10).

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93.

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 4. Dette innebærer at krigsfartøy og kampfly ikke er tatt med, det er imidlertid vanligvis ubetydelig eksport av disse varene fra Norge.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport slik de publiseres på ssb.no.

Kontakt