84087_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/arkiv
84087
Andelen barn i barnehage flater ut
statistikk
2012-06-15T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andelen barn i barnehage flater ut

Ved utgangen av 2011 hadde nærmere 90 prosent av alle barn i alderen 1-5 år en plass i barnehage. Dette var nesten samme nivå som i 2010, selv om antall barn i barnehage hadde økt med 5 600 og var nær 283 000.

Dekningsgraden for store barn er stabil

Lovfestet rett til barnehageplass ble innført fra 1. januar 2009. Kommunene fikk da plikt til å tilby barnehageplass til alle barn under opplæringspliktig alder. Siden 2009 ser vi at andelen barnehagebarn i aldersgruppen 3-5 år har vært nærmest uendret, i 2011 var den på 96,5 prosent. Tilsvarende har dekningsgraden for aldersgruppen 1-2 år økt med 2,3 prosentpoeng og var ved utgangen av samme år på 79,5 prosent. Dekningsgraden for hovedmålgruppen, barn i alderen 1-5 år, var på 89,7 prosent. Dette var en økning på 1,2 prosentpoeng fra 2010.

Dekningsgraden var høyest i Nord-Trøndelag, der 94,1 prosent av alle barn i alderen 1-5 år hadde barnehageplass. Oslo lå lavest, med 84,8 prosent. I tillegg benyttet vel 5 700 barn på landsbasis et tilbud i åpen barnehage. Det var en reduksjon på 880 barn fra 2010.

Minoritetsspråklige barn i barnehage. 2006-2011. Prosent

Andel barn i barnehage i ulike aldersgrupper. Prosent

Flere minoritetsspråklige barn med barnehageplass

Fra 2010 til 2011 var det en økning på vel 3 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Det vil si at det var 30 500 minoritetsspråklige barn med barnehageplass. Minoritetsspråklige barn i barnehage utgjorde nærmere 11 prosent av alle barn i barnehage, en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2010. Andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter som gikk i barnehage, utgjorde i 2011 57,3 prosent av det totale antallet innvandrerbarn mellom 0-5 år. Det er en økning på 1,2 prosentpoeng fra året før.

Stabilt antall ansatte menn i barnehagene

Andelen ansatte menn i barnehagene var i overkant av 10 prosent i 2011. Det er samme nivået som året før. Av alle 9 200 ansatte menn i barnehage var 67 prosent ansatt i basisvirksomhet, det vil si ansatte styrere, pedagogiske ledere og assistenter.

Totalt var det vel 88 800 ansatte i barnehagene i 2011, en økning på 1 400 ansatte fra året før. Nær 74 800 ansatte var tilknyttet basisvirksomheten. Av alle ansatte styrere og pedagogiske ledere hadde inntil 91 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Dette var samme nivå som året før. Andelen styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om godkjent førskolelærerutdanning har holdt seg på om lag 13 prosent siden forrige år. Ansatte assistenter med enten førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning var i 2011 på 25 prosent, en økning på snaut 1 prosentpoeng fra 2010.

Andelen barn per årsverk til basisvirksomhet var på samme nivå som året før og utgjorde 4,3 årsverk per barn. Antall barn per ansatt til basisvirksomhet var 3,8 barn, noe som også var uendret fra året før.

Kommunenes driftsutgifter til barnehage

Kommunene hadde vel 108 500 kroner i netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Det tilsvarte 14,6 prosent av kommunenes totale netto driftsutgifter. Dette er en stor økning fra 2010, noe som hovedsakelig skyldes at fra og med 2011 ble det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

83 prosent av de korrigerte bruttoutgiftene ble brukt på det ordinære barnehagetilbudet, mens 9 prosent ble brukt på tilrettelagte tiltak. 8 prosent ble brukt på lokaler. Dette er den samme prosentvise fordelingen som året før.

Ved overgang til rammefinansiering av barnehagesektoren fra 2011 har man fått en sterk nedgang i andel statlig finansiering og en økning i andel kommunal finansiering av kommunale barnehageplasser. Andelen var 1 prosent finansiering ved statlige tilskudd og 83 prosent kommunale tilskudd i 2011. Tilsvarende i 2010 var henholdsvis på 52 og 32 prosent. Andel av kostnadene som finansieres ved brukerbetaling, var stabil på vel 15 prosent.

Tabeller: