9 prosent av barna i barnehage til stede under nedstengingen

Publisert:

Da barnehagene stengte ned i mars på grunn av pandemien, var fremdeles 9 prosent av barna til stede i barnehagene. Det var noe flere barn i offentlige barnehager enn private.

I gjennomsnitt var det 23 400 barn som var til stede i barnehagene i Norge hver dag under nedstengingen i mars og april. 12 400 barn, eller 9 prosent av barna i offentlige barnehager var til stede, mens 11 000 barn eller 8 prosent av barna i private barnehager var til stede. De aller fleste barna som var til stede i barnehagene under nedstengingen, 78 prosent, hadde foreldre i samfunnskritiske yrker. Av de øvrige barna som var i barnehage under nedstengingen, var 9 prosent barn med nedsatt funksjonsevne eller barn som fikk spesialpedagogisk hjelp. Andre utsatte eller sårbare barn utgjorde 12 prosent av barna, se figur 1.

Figur 1. Antall barn til stede i barnehage under nedstenging, etter årsak

Offentlige barnehager Private barnehager
Foreldre i samfunnskritiske yrker 9358 8823
Barn med nedsatt funksjonsevne/ vedtak om spesialpedagogisk hjelp 1288 825
Øvrige utsatte/ sårbare barn 1643 1162
Annet 93 170

77 prosent til stede i barnehagen i uke 18

Den andre uka etter gjenåpning av barnehagene, i uke 18, var det noe høyere oppmøte i private barnehager sammenlignet med offentlige barnehager, henholdsvis 79 og 76 prosent. Høyest oppmøte samlet sett var det i Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal fylker som alle hadde over 80 prosent oppmøte i uke 18. Lavest oppmøte i uke 18 var det i Oslo og Innlandet fylker med henholdsvis 73 og 74 prosent oppmøte. Små barn i alderen 0-2 år og litt større barn i alderen 3-6 år hadde like stort oppmøte i uke 18.

Figur 2. Andel barn til stede i barnehage uke 18 etter fylke og eier

I alt Offentlige barnehager Private barnehager
Hele landet 77.4 75.5 79.4
Oslo 72.7 67.8 79
Rogaland 79.9 78.3 81.6
Møre og Romsdal 80.2 78.3 81.8
Nordland 79.6 76.6 82.7
Viken 75.9 74.3 77.2
Innlandet 73.8 74.1 73.5
Vestfold og Telemark 76.9 76.6 77.4
Agder 78.5 74.9 81.2
Vestland 80.5 79.8 81
Trøndelag 80.4 79.1 82.6
Troms og Finnmark 78.7 78.5 79

I uke 24 var i gjennomsnitt 90 prosent av barna som hadde plass til stede i barnehagen, både i offentlige og private barnehager.

Minoritetsspråklige barn hadde lavere oppmøte enn andre barn i uke 18 da 56 prosent var til stede. Det var litt høyere oppmøte i private barnehager enn i offentlige barnehager for denne gruppen, henholdsvis 59 prosent og 54 prosent. I uke 24 var 88 prosent av de minoritetsspråklige barna til stede i barnehagen og det var samme andel i både offentlige og private barnehager.

Størst nedgang i årsverk i private barnehager

Tallet på årsverk til fast bemanning gikk noe ned fra normalsituasjonen 1. mars og til gjenåpning i uke 18. Årsverkene gikk også noe videre ned til uke 24. Størst nedgang i årsverk var det i private barnehager med nær 1 000 årsverk, mot drygt 500 årsverk i offentlige barnehager. Sammenlignet med normalsituasjonen, var 99 prosent av årsverkene i offentlige barnehager og 97 prosent av årsverkene i de private barnehagene tilbake i uke 24.

Nesten alle stillingskategorier gikk ned i uke 24 sammenlignet med 1. mars, bortsett fra årsverk til rengjøring som økte noe i den samme perioden, se figur 3. Økningen i årsverk til rengjøring var i de offentlige barnehagene, mens i de private barnehagene gikk årsverk til rengjøring ned i den samme perioden.

Figur 3. Antall årsverk i barnehage 1. mars, uke 18, uke24

01.mar Uke 18 Uke 24
Styrer 4946 4806 4783
Pedagogisk leder 27502 26903 26912
Annen grunnbemanning 35779 35177 35056
Rengjøring 2370 2432 2379
Annet 3345 3356 3298

45 prosent av barnehagene oppgir å ha satt inn vikar grunnet ansatte i risikosonen eller ansatte med luftveissymptomer. Størst vikarbruk var det i uke 18, med 4 900 årsverk til vikar. Flest årsverk til vikar i uke 18 var det i de offentlige barnehagene med 2 600, i de private barnehagene var det 2 300 årsverk til vikar den samme uken.

Ekstraordinær datainnsamling

Våren 2020 gjennomførte Utdanningsdirektoratet (Udir) en ekstra datainnsamling for alle barnehager. Formålet var å få en oversikt over hvilke konsekvenser smitteverntiltakene hadde for barnehager. 97 prosent av barnehagene besvarte undersøkelsen. Åpne barnehager er fjernet fra utvalget. Telletidspunkter var 1. mars, 27. april (uke 18) og 8. juni (uke 24).