22302_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/arkiv
22302
Flere minoritetsspråklige barn i barnehage
statistikk
2010-06-15T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere minoritetsspråklige barn i barnehage

Ved utgangen av 2009 var det nærmere 25 100 minoritetsspråklige barn i barnehage. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn i aldersgruppen 1-5 år utgjorde nærmere 68 prosent.

Det har vært en jevn økning av andel minoritetsspråklige barn i barnehage de siste årene. Vel 9 prosent av alle barn med barnehageplass var minoritetsspråklige ved utgangen av 2009, mens det tilsvarende tallet i 2005 var i overkant av 6 prosent. I 2009 var det dobbelt så mange minoritetsspråklige barn i offentlige barnehager som i private barnehager. Det var også store regionale forskjeller. Mens det i Oslo var hele 23 prosent av barn med barnehageplass som var minoritetsspråklige, var det til sammenligning kun 4 prosent i Nord-Trøndelag. I Oslo sto de offentlige barnehagene for over 30 prosent av tilbudet til minoritetsspråklige barn, mens de private barnehagene sto for vel 11 prosent.

Minoritetsspråklige barn i barnehage. 2003-2009

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Andel barn i barnehage stiger i takt med alderen

Vel 88 prosent av alle 1-5-åringer hadde plass i barnehage ved utgangen av 2009. Tilsvarende tall for barn i alderen 1-2 år var 77 prosent og i aldersgruppen 3-5 år 96 prosent. Av 1-åringer hadde nærmere 69 prosent plass i barnehage, noe som var en økning på 2,8 prosentpoeng fra året før. Av barn i alderen 5 år hadde over 97 prosent en plass i barnehage, en liten økning på 0,5 prosentpoeng. Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 år varierer med 10 prosentpoeng, fra høyest i Nord-Trøndelag med 93 prosent til lavest i Oslo med vel 83 prosent. Utenom det ordinære tilbudet i barnehagene benyttet nærmere 7 000 barn et tilbud i åpen barnehage. Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe.

En av ti ansatte er menn

Andel ansatte menn i barnehagene var snaut 10 prosent i 2009, en liten økning fra 2008 på 0,6 prosentpoeng. Av alle 8 400 ansatte menn i barnehagene var 67 prosent ansatte i basisvirksomhet. Basisvirksomhet vil si ansatte styrere, pedagogiske ledere og assistenter.

Det var nærmere 85 000 ansatte i barnehagene i 2009, en økning på 3 400 fra året før. Nær 71 600 ansatte var tilknyttet basisvirksomheten i barnehagene. Av alle ansatte styrere og pedagogiske ledere hadde vel 88 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, og dette var om lag samme nivå som året før. Andelen styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon fra kravet om godkjent førskolelærerutdanning har holdt seg på om lag 13 prosent siden forrige år. Ansatte assistenter med enten førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning var i 2009 nærmere 24 prosent, noe som er en nedgang på vel 1 prosentpoeng fra 2008.

2,9 prosent av kommunens driftsutgifter til barnehagene

Driften av de kommunale barnehagene finansieres gjennom statsstøtte, kommunale driftsmidler og foreldrebetaling. Ifølge KOSTRA-tall for regnskapsåret 2009 ble 16 prosent av finansieringen dekket av oppholdsbetaling, 52 prosent av statstilskudd og 32 prosent av kommunale driftsmidler. Kommunene hadde 17 500 kroner i netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Dette tilsvarte 2,9 prosent av kommunenes totale netto driftutgifter, samme nivå som året før.

Statistikken beregnes fra ”Årsmelding for barnehager per 15.12.2009”. Detaljerte tall, unntatt Svalbard, kan hentes fra http://www.ssb.no/kostra/ .

Tabeller: