22270_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/arkiv
22270
Flere ansatte i barnehagene
statistikk
2009-06-15T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere ansatte i barnehagene

Antall ansatte i barnehagene har økt i takt med at det har blitt flere barn med barnehageplass. Ved utgangen av 2008 var det 12 100 flere barn med barnehageplass enn året før.

Det ble utført 4 600 flere årsverk av 5 400 flere ansatte. Gjennomsnittlig var det fire barn per årsverk i barnehagene, samme nivå som året før.

89 prosent med førskolelærerutdanning

Av alle ansatte styrere og pedagogiske ledere hadde nærmere 89 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, dette var om lag samme nivå som året før. Andelen styrere med dispensasjon fra kravet om godkjent utdanning økte fra 3,7 prosent til 4,6 prosent fra 2007 til 2008. Tilsvarende ser man at andel pedagogiske ledere med dispensasjon også økte fra 12,4 prosent i 2007 til 15,9 prosent i 2008. Ansatte assistenter med enten førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning var i 2008 nærmere 25 prosent, noe som er en økning på 3,4 prosentpoeng fra 2007. Andel ansatte menn i barnehagene har holdt seg stabilt på vel 9 prosent.

Flere småbarn i barnehage

Nærmere 261 900 barn hadde plass i barnehage, 12 100 flere barn enn året før. Av disse var det en økning på 7 800 barn i aldersgruppen 1-2 år, mens aldersgruppen 3-5 år økte med 4 300 barn. Dekningsgraden for disse aldersgruppene økte med henholdsvis 5 og 1 prosentpoeng. Dekningsgraden var ved utgangen av 2008 på 75 prosent for aldersgruppen 1-2 år og 96 prosent for aldersgruppen 3-5 år. Av alle barn i alderen 1-5 år hadde vel 87 prosent plass i barnehage. Nærmere 97 prosent av alle 5-åringer hadde plass i barnehage. I tillegg benyttet vel 7 200 barn et tilbud i åpen barnehage.

Økt bruk av heltidsplasser i barnehage

Ved utgangen av 2008 hadde nærmere ni av ti barn i barnehage en heltidsplass. Det vil si at de hadde en avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke. Mens det fra 2007 til 2008 var en økning på 17 400 barn med heltidsplass, ble antall barn med deltidsplass redusert med 5 300 barn. Alle alderstrinn har vist en økning i bruk av heltidsplasser.

Store forskjeller mellom fylkene

For aldersgruppen 1-5 år varierte dekningsgraden fra vel 81 prosent i Oslo til i overkant av 91 prosent i Sør- og Nord-Trøndelag. Finnmark hadde lavest økning i dekningsgraden for denne aldersgruppen med i underkant av 1 prosentpoeng, mens Hordaland hadde størst økning med nærmere 5 prosentpoeng.

3 prosent av kommunens netto driftsutgifter gikk til barnehagene

Driften av de kommunale barnehagene finansieres gjennom statsstøtte, kommunale driftsmidler og foreldrebetaling. Tall fra kommuneregnskapene for regnskapsåret 2008 viser at 17 prosent av finansieringen av kommunale barnehageplasser ble dekket av oppholdsbetaling, 52 prosent av statstilskudd og 31 prosent av kommunale driftsmidler. Kommunene hadde nærmere 17 500 kroner i netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Dette tilsvarte 3 prosent av kommunenes totale netto driftsutgifter, noe som utgjør en økning på 0,4 prosentpoeng fra regnskapsåret 2007.

Tabeller: