22274_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/arkiv
22274
Barnehageveksten fortsetter
statistikk
2008-06-16T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Barnehageveksten fortsetter

Nærmere 250 000 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2007, nærmere 15 000 flere enn året før. Vel 84 prosent av alle 1-5 åringer var i barnehage, en økning på nær 4 prosentpoeng fra forrige år.

Dekningsgraden for aldersgruppen 1-5 år var høyest i Sør-Trøndelag med 90 prosent, mens Oslo lå lavest med vel 80 prosent. Dekningsgraden hadde en økning for alle alderstrinnene, men størst økning var det for 1-2-åringer med nær 6 prosentpoeng fra forrige år. Aldersgruppen 3-5 år hadde en økning på nærmere 2 prosentpoeng. Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. I aldersgruppene 1-2 år og 3-5 år var henholdsvis 69 og 94 prosent av barna i barnehage.

Flest barn i offentlige barnehager

Det var ved utgangen av 2007 vel 6 600 barnehager. Av disse var fordelingen henholdsvis 45 prosent offentlige og 55 prosent private barnehager, samme som året før. Selv om det var flere private enn offentlige barnehager, var det allikevel flest barn i offentlige barnehager. 54 prosent av alle barn i barnehage hadde plass i offentlig barnehage og tilsvarende 46 prosent i private barnehager. Økningen i antall barn med barnehageplass fordelte seg ganske jevnt med vel 7 100 barn i offentlige og vel 7 700 barn i private barnehager. Samtidig som antall barn med plass i barnehage økte med nærmere 15 000 barn, ble antall barn som benyttet tilbud i åpen barnehage redusert med i underkant av 200. Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke blir tildelt en fast plass i barnehagen, men kommer til barnehagen sammen med en omsorgsperson.

Minoritetsspråklige barn i barnehage. 2000-2007

Flere minoritetsspråklige barn med barnehageplass

Fra 2006 til 2007 var det en økning på 3 160 minoritetsspråklige barn i barnehage. Det vil si at det var nær 18 900 minoritetsspråklige barn med barnehageplass, eller 51 prosent av innvandrerbarn i alderen 0-5 år. Nord-Trøndelag hadde størst andel av minoritetsspråklige barn i barnehage med hele 74 prosent, mens Hordaland lå lavest med 43 prosent. Minoritetsspråklige barn i barnehage utgjorde i underkant av 8 prosent av alle barn i barnehage.

Svak økning i ansatte menn

I 2007 var det 76 100 ansatte i barnehager som til sammen utførte 60 500 årsverk. Til sammenligning var det 69 700 ansatte som utførte 54 900 årsverk i 2006. Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene utgjorde i underkant av 8 prosent, en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2006. Størst andel menn var det i barnehagene i Oslo med hele 12 prosent, mens Møre og Romsdal lå lavest med kun 3 prosent. Ansatte til basisvirksomhet omfatter stillingskategoriene styrere, styrerassistenter, pedagogiske ledere og assistenter.

Foreldrene betalte 18 prosent

Driften av de kommunale barnehagene finansieres gjennom statsstøtte, kommunale driftsmidler og foreldrebetaling. Ifølge nye tall for regnskapsåret 2007 som SSB har lagt ut på http://www.ssb.no/kostra , utgjorde foreldrebetalingen for de kommunale barnehagene på landsbasis 18 prosent av de totale korrigerte brutto driftsutgiftene, noe som er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng fra 2006. Kommunale driftsmidler og statsstøtte utgjorde henholdsvis 28 og 54 prosent av finansieringen, det vil si en nedgang i statstilskudd med 2 prosentpoeng og en økning i kommunale driftsmidler med 2,6 prosentpoeng.

Statistikken beregnes fra ”Årsmelding for barnehager per 15.12.2007” som rapporteres gjennom KOSTRA. Detaljerte tall, unntatt for Svalbard, kan hentes fra http://www.ssb.no/kostra/ .

Tabeller: