22278_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/arkiv
22278
8 av 10 barn med barnehageplass
statistikk
2007-06-15T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

8 av 10 barn med barnehageplass

Vel 80 prosent av alle 1-5-åringer hadde plass i barnehage i 2006. Totalt var det snaut 235 000 barn som hadde barnehageplass. Dette var en økning på over 11 400 barn fra 2005. Utenom det ordinære tilbudet i barnehagene, benyttet nærmere 7 500 barn et tilbud i åpen barnehage.

Antall barn i barnehage, etter alder. 2006

Av alle barn i barnehage hadde 194 000 barn en avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke. Dekningsgraden var på landsbasis i overkant av 80 prosent for barn i aldersgruppen 1-5 år. Sør-Trøndelag hadde høyest dekning på nærmere 87 prosent, mens Oslo 1 hadde lavest barnehagedekning med nærmere 77 prosent. Dekningsgrad er andel barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende aldersgruppe. Denne definisjonen på dekningsgrad tar ikke hensyn til eventuelle barn på ventelister.

Andel barn med plass i barnehage stiger i takt med alderen

Av alle 1-åringer var det snaut 51 prosent som hadde barnehageplass, mens tilsvarende andel for 5-åringene var 95 prosent. Av alle barn med barnehageplass utgjorde 5-åringene 24 prosent, tett etterfulgt av 4-åringene med 23 prosent, mens 1-åringene utgjorde 12 prosent av alle barn med barnehageplass.

46,1 prosent av alle minoritetsspråklige barn i barnehage

Ved utgangen av 2006 var det 15 700 minoritetsspråklige barn med barnehageplass. Disse barna utgjorde snaut 7 prosent av alle barn i barnehager. Fra 2005 var det en økning på 12,6 prosent av barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage. Til sammenligning var økningen av antall barn totalt i barnehagene 5,1 prosent. Endelige tall for 2006 viser at minoritetsspråklige barn var representert i 2 762 barnehager, tilsvarende 43 prosent av alle barnehager i Norge. Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn i alderen 0-5 år var på 46,1 prosent.

Minoritetsspråklige barn i barnehage

Minoritetsspråklige barn i barnehage viser antall barn i barnehage med annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Minoritetsspråklige barn i barnehage. 2000-2006

Personalet i barnehagene

I 2006 var 69 655 ansatt i barnehagene, 4 927 flere enn året før. Størst økning i antall ansatte var det i stillingsgruppen assistenter, hvor det var 3 235 flere. Antall styrere og pedagogiske ledere steg med henholdsvis 245 og 881 ansatte. Det stilles krav til styrere og pedagogiske ledere i barnehager om at de skal ha godkjent førskolelærerutdanning. Ved utgangen av 2006 hadde 86 prosent av barnehagestyrerne og 87 prosent av de pedagogiske lederne godkjent førskolelærerutdanning, mot henholdsvis 88 og 90 prosent året før. Andelen kvinner og menn totalt fordelte seg på henholdsvis 91 og 9 prosent.

Størst vekst i antall barn i private barnehager

Av økningen på vel 11 400 barn i barnehager var nærmere 4 800 i offentlig barnehage, mens vel 6 600 hadde plass i private barnehager. Antall barn i barnehage var fordelt med nær 127 300 i offentlige barnehager og snaut 107 700 i private barnehager. Selv om private barnehager stod for den største veksten i antall barn, var fordelingen av antall barn i barnehage totalt på 54 prosent i offentlige barnehager og 46 prosent i private barnehager.

2,3 prosent av kommunens driftsutgifter til barnehagene

Driften av de kommunale barnehagene finansieres gjennom statsstøtte, kommunale driftsmidler og foreldrebetaling. Ifølge tall for regnskapsåret 2006 som finnes på http://www.ssb.no/kostra , ble 19 prosent av finansieringen dekket av oppholdsbetaling, 55 prosent av statstilskudd og 26 prosent av kommunale driftsmidler. Kommunene hadde 11 655 kroner i netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Dette tilsvarte 2,3 prosent av kommunenes totale netto driftutgifter, noe som utgjør en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra regnskapsåret 2005.

1 Rettet 15.06.07 kl. 1150

Tabeller: