52799_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
52799
Ansatte økte i takt med flere barn
statistikk
2011-06-15T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
barnehager, Barnehager, barnehager, private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærereUtdanning, KOSTRA, Utdanning, Barnehager, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor, Svalbard
false

Barnehager2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ansatte økte i takt med flere barn

Ved utgangen av 2010 hadde over 277 100 barn plass i barnehage, noe som var en økning fra året før på nærmere 7 000 barn. Samtidig økte antall ansatte i barnehagene med 2 500 til totalt 87 400.

Styrere og pedagogiske ledere med førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning. 2006-2010

Det ble utført vel 70 200 årsverk i 2010, en økning på 2 100. I gjennomsnitt var det 4,4 barn per årsverk til basisvirksomhet (styrere, pedagogiske ledere og assistenter), og dette var samme nivå som året før.

Flere med førskolelærerutdanning

Av alle ansatte styrere og pedagogiske ledere hadde nærmere 91 prosent førskolelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning, en økning på 2,5 prosentpoeng fra året før. Andelen styrere med dispensasjon fra kravet om godkjent utdanning var 3,2 prosent, mens tilsvarende andel for pedagogiske ledere var 15,7 prosent i 2010. Assistenter med enten førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning var vel 24 prosent, Andel ansatte menn i barnehagene økte med 0,5 prosentpoeng og var ved utgangen av 2010 på 10,3 prosent.

Dekningsgrad 1-5 år, etter fylke. 2010

Flere småbarn i barnehage

Fra forrige år var det en økning på nærmere 7 000 barn med barnehageplass. Størst var økningen i aldergruppen 1-2 år hvor om lag 4 800 flere barn hadde barnehageplass. I aldersgruppen 3-5 år var økningen nærmere 2 300 barn. Dekningsgraden for disse aldersgruppene økte med henholdsvis 1,6 og 0,3 prosentpoeng. Dekningsgraden var ved utgangen av 2010 på 78,8 prosent for aldersgruppen 1-2 år og 96,5 prosent for aldersgruppen 3-5 år. Av alle barn i alderen 1-5 år hadde 89,3 prosent plass i barnehage. Høyest var dekningsgraden i Nord-Trøndelag hvor 93,7 prosent av alle barn i barnehage hadde plass, mens Oslo lå lavest med 84,7 prosent. I tillegg benyttet vel 6 600 barn på landsbasis et tilbud i åpen barnehage.

Flere minoritetsspråklige barn med barnehageplass

Fra 2009 til 2010 var det en økning på nærmere 2 400 minoritetsspråklige barn i barnehage. Det vil si at det totalt var nær 27 500 minoritetsspråklige barn med barnehageplass. Minoritetsspråklige barn i barnehage utgjorde nærmere 10 prosent av alle barn i barnehage.

3 prosent av kommunens netto driftsutgifter gikk til barnehagene

Kommunene hadde nærmere 19 100 kroner i netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger i aldergruppen 1-5 år. Dette tilsvarte 3 prosent av kommunenes totale netto driftsutgifter, noe som var en liten økning på 0,1 prosentpoeng fra regnskapsåret 2009. 83 prosent av de korrigerte bruttoutgiftene ble brukt på det ordinære barnehagetilbudet, mens 9 prosent ble brukt på tilrettelagte tiltak (for eksempel styrket tilbud for funksjonshemmede, spesialtilbud, tospråklig assistanse), og 8 prosent ble brukt på lokaler.

Tabeller: