Samfunnsspeilet, 1/2013

Videregående opplæring – yrkesfag og fullføring

Yrkesfag – lengre vei til målet

Publisert:

Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende program. Mens 83 prosent av elevene på studieforberedende har fullført i løpet av fem år, gjelder dette 55 prosent av yrkesfagelevene. Bare en tredjedel av elevene på yrkesfag oppnår yrkeskompetanse.

Åpne og les artikkelen i PDF (514 KB)

Videregående opplæring i Norge består av tolv utdanningsprogram som kan føre fram til yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Mens de tre studieforberedende programmene gir mest teoretisk kunnskap og gir elevene mulighet for å komme inn på universiteter og høgskoler, er de ni yrkesfaglige programmene mer rettet mot praktisk kunnskap og et yrke (se tekstboks).

Utdanningsprogrammene i videregående opplæring

De tre studieforberedende utdanningsprogrammene er: idrettsfag; musikk, dans og drama; studiespesialisering. De yrkesfaglige utdanningsprogrammene er: bygg- og anleggsteknikk; design og håndverk; elektrofag; helse- og sosialfag; medier og kommunikasjon; naturbruk; restaurant- og matfag; service og samferdsel; teknikk og industriell produksjon.

De studieforberedende utdanningsprogrammene har en normert tid på tre år i skole, mens de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i hovedsak er lagt opp som fireårige løp der de to første årene er i skole og de to siste årene er i lære.

Yrkeskompetansen disse elevene oppnår, er ofte ettertraktet på arbeidsmarkedet, og for noen av utdanningene er det direkte mangel på arbeidskraft. NAVs bedriftsundersøkelse viser at det også i andre sektorer er mangel på utdannede fagarbeidere. Blant annet har bedriftene problemer med å rekruttere kokker, servitører, elektrikere og tømrere (Sørbø og Jacobsen 2012).

Yrkesfagelever fullfører sjeldnere

Analyser av elevenes progresjon gjennom videregående opplæring viser at det gjennomgående er en lavere andel av elevene som fullfører yrkesfaglige utdanningsprogram, sammenlignet med studieforberedende (se tekstboks om fullføring).

32 000 elever startet studieforberedende utdanning i 2006, og 83 prosent fullførte i løpet av fem år. Drøyt 80 prosent av disse fullførte med studiekompetanse. 7 prosent av elevene gjennomførte hele utdanningsløpet, men hadde strøket i ett eller flere fag, 2 prosent hadde ikke fullført, men befant seg fortsatt i videregående opplæring fem år senere, og 7 prosent hadde sluttet i løpet av opplæringen (se tekstboks).

Hva betyr fullført?

Elevene kan fullføre videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompe­tanse (dokumentert med vitnemål) innebærer at man kan søke opptak til høyere utdanning. Yrkeskompetanse (dokumentert med fag- eller svenne­brev) betyr at man er utdannet til et yrke. Elevene kan ha fullført andre utdanningsprogram enn de begynte på.

Halvparten av elevene som startet i videregående opplæring for første gang i 2006, begynte på et yrkesfaglig utdanningsprogram. Om lag 55 prosent av dem fullførte med yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Det vil si at 45 prosent av elevene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene ikke oppnådde noen formell kompetanse i løpet av fem år. De hadde enten sluttet i løpet av opplæringen, befant seg fortsatt i videregående opplæring fem år senere, eller hadde gjennomført hele utdanningsløpet, men hadde strøket i ett eller flere fag (se figur 1).

bbo-fig1.png

Varierer mellom fylkene og fagene

Andelen som fullfører videregående, er ikke lik over hele landet. Mens 76 prosent av 2006-kullet i Sogn og Fjordane hadde fullført i løpet av fem år, gjaldt dette bare halvparten av elevene i Finnmark. Yrkesfagelever fullfører sjeldnere enn elever på studieforberedende utdanningsprogram i alle fylker, men forskjellen mellom utdanningstypene varierer. Eksempelvis har 84 prosent av elevene som startet på studieforberedende, fullført innen fem år i Østfold og Rogaland. Blant elever på yrkesfag i disse to fylkene er det derimot stor forskjell i fullføringsandelen. På disse fagene har 49 prosent i Østfold fullført i løpet av fem år. Tallet for Rogaland er 62 prosent (se tabell 1).

På nasjonalt nivå har fullføringsandelen på både studieforberedende og yrkesfag holdt seg relativt stabil siden 1994. De tre studieforberedende utdanningsprogrammene har nokså lik andel som fullfører i løpet av fem år, mens det er stor variasjon mellom de forskjellige yrkesfagene. 80 prosent av elevene som startet på medier og kommunikasjon i 2006, fullførte innen fem år, mens det tilsvarende tallet for restaurant- og matfag var 43 prosent. På de fleste yrkesfagene er andelen som fullfører i løpet av fem år, mellom 50 og 60 prosent.

Ulik elevfordeling

En av grunnene til at andelen som fullfører videregående, er forskjellig på yrkesfaglige og studieforberedende program, kan være at elevsammensetningen er ulik. Jenter utgjorde 55 prosent av elevene som startet på studieforberedende i 2006, mens på yrkesfag var 42 prosent jenter. Blant alle som begynte i videregående i 2006, fullførte 74 prosent av jentene i løpet av fem år, sammenlignet med 65 prosent av guttene.

Også elevenes sosiale bakgrunn, slik som foreldrenes høyeste fullførte utdanningsnivå, kan spille inn. I 2006-kullet hadde 56 prosent av elevene på de studieforberedende utdanningsprogrammene foreldre med høyere utdanning, for yrkesfagene var tallet 26 prosent. I alt 82 prosent av alle elevene som hadde foreldre med høyere utdanning, fullførte videregående opplæring i løpet av fem år, mens det samme var tilfelle for 66 prosent av elevene som hadde foreldre med videregående utdanning, og 43 prosent av elevene som hadde foreldre med grunnskoleutdanning.

Tar yrkesfag med færre grunnskolepoeng

Mest tydelig er imidlertid sammenhengen mellom resultater fra grunnskolen, såkalte grunnskolepoeng (se tekstboks) og fullføring av videregående opplæring. Over 90 prosent av elevene med minst 50 grunnskolepoeng fullfører videregående opplæring innen fem år, uavhengig av om de velger studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er imidlertid langt flere elever med gode resultater fra grunnskolen som velger studieforberedende, enn dem som velger yrkesfag.

Grunnskolepoeng

Grunnskolepoengene kan ses på som et samlemål for alle karakterene. De oppsummerer elevenes resultater i forskjellige fag, og er med på å danne grunnlaget for opptak til videregående skole. Poengene blir regnet ut på følgende måte: Hver tallkarakter (standpunkt eller eksamenskarakter) får tilsvarende poengverdi som karakteren. Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene, og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med ti. Dersom eleven mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, settes grunnskolepoeng til null. I statistikken er elever med null grunnskolepoeng ikke inkludert.

Gjennomsnittlig antall grunnskolepoeng for kullet som startet videregående for første gang i 2006, var 44 poeng. For elever som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, var gjennomsnittet 49 grunnskolepoeng, mens det for yrkesfagelever var 39 poeng. Om lag 85 prosent av elevene som hadde minst 50 grunnskolepoeng, startet på et studieforberedende utdanningsprogram.

Sammenhengen mellom oppnådde grunnskolepoeng og fullføring av videregående er svært tydelig. Det at flertallet av elevene med mange grunnskolepoeng velger bort yrkesfaglige utdanningsprogram, vil trolig påvirke gjennomstrømningen på disse utdanningene negativt. Vi ser at utdanningsprogrammene der elevene i snitt har flest grunnskolepoeng når de starter, også har høyest andel som fullfører videregående i løpet av fem år (se tabell 2).

Én av tre får yrkeskompetanse

Alle elever som begynner i videregående opplæring, har mulighet til å oppnå studiekompetanse, selv om de starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram. For å kunne søke om opptak til høyere utdanning kan yrkesfagelevene ta en ettårig påbygging til generell studiekompetanse. Et krav for å bli tatt opp på påbygging er at man minst har fullført de to første årene av et yrkesfaglig utdanningsprogram. Noen yrkesfag, blant annet medier og kommunikasjon, har også egne studieforberedende løp.

Av elevene som startet på yrkesfag i 2006 fullførte 56 prosent videregående opplæring i løpet av fem år, men bare 32 prosent oppnådde yrkeskompetanse. De øvrige 24 prosent som fullførte, oppnådde studiekompetanse, som regel etter å ha tatt påbygging til generell studiekompetanse.

Andelen av elevene med yrkeskompetanse varierer mellom de forskjellige utdanningsprogrammene. Mens om lag 46 prosent av elevene som startet på elektrofag i 2006, fikk yrkeskompetanse i løpet av fem år, gjaldt dette bare 3 prosent av elevene som begynte på medier og kommunikasjon. Sistnevnte er imidlertid mer lik de studieforberedende utdanningsprogrammene, fordi elevene også har mulighet til å velge et eget studieforberedende løp innenfor medier og kommunikasjon. En svært liten andel velger å ta fagbrev, selv om de skal ha muligheten til dette.

Service og samferdsel er et mer «tradisjonelt» yrkesfag, i den forstand at det hovedsakelig er lagt opp til at elevene skal ende opp med yrkeskompetanse, dersom de ikke tar påbygging. Likevel får 31 prosent av elevene i 2006-kullet studiekompetanse, og bare 22 prosent får yrkeskompetanse.

På helse- og sosialfag, der det fremtidige arbeidskraftsbehovet for utdannede fagarbeidere er svært stort, oppnår bare 27 prosent av startkullet yrkeskompetanse.

En fjerdedel av elevene som i utgangspunktet startet på yrkesfag, ender med studiekompetanse. Andelen av elevene som oppnår yrkeskompetanse i løpet av fem år, er under 50 prosent på samtlige yrkesfag (se figur 2).

Dette innebærer at selv om halvparten av dem som begynte på videregående for første gang i 2006, valgte yrkesfaglig linje, oppnådde bare 16 prosent av alle elevene i dette kullet yrkeskompetanse fem år senere.

bbo-fig2.png

Mange tar påbygging, men ...

Antall elever innenfor yrkesfag som velger å ta påbygging til studiekompetanse, har mer en doblet seg de siste ti årene (se figur 3). Også andelen av elevene på det tredje året i videregående skole (Vg3-nivå) som tar påbygging, har doblet seg i samme periode.

Om lag 13 900 elever tok påbygging til generell studiekompetanse i 2011, og omtrent 77 prosent av dem var registrert i videregående opplæring høsten 2010. Den største gruppen, som utgjorde 23 prosent av påbyggingselevene, hadde tatt helse- og sosialfag året før, mens 9 prosent hadde tatt service og samferdsel.

bbo-fig3.png

… stryker oftere enn dem på studieforberedende

Elever som velger studieforberedende utdanning, består langt oftere enn dem som velger påbygging til generell studiekompetanse. 2011-tallene for det siste nivået i videregående skole (Vg3) viser at 62 prosent av elevene består påbyggingsåret.

Til sammenligning består 87 prosent av elevene på Vg3 musikk, dans og drama (studieforberedende). Ingen av de studieforberedende programmene på Vg3-nivå har lavere andel bestått enn 82 prosent. Påbygging til generell studiekompetanse har markert høyere strykprosent enn de øvrige studieforberedende Vg3-kursene.

Andelen som består påbyggingsåret, varierer mellom fylker. 48 prosent av elevene som tok påbygging i Finnmark i 2011, besto samme år. I Buskerud var tallet 74 prosent. Buskerud har også minst forskjell mellom andelen som består påbyggingsåret, og dem som består andre studieforberedende program på Vg3-nivå. Denne forskjellen utgjør 7 prosentpoeng i Buskerud, sammenlignet med 33 prosentpoeng i Vest-Agder, der ulikheten er størst.

Lærlinger fullfører noe oftere

Av elevene som startet i videregående opplæring for første gang høsten 2006, befant 46 800 seg på Vg3-nivå eller i lære høsten 2008, som er normert tidsplan i videregående. Om lag 5 400 av disse hadde begynt på påbygging til generell studiekompetanse, mens omtrent 9 500 var lærlinger. 77 prosent av elevene som valgte påbygging det tredje året i videregående, hadde fullført utdanningen i 2011, mens det samme gjaldt for 79 prosent av dem som gikk ut i lære (se figur 4).

bbo-fig4.png

Andelen som fullførte videregående opplæring, var altså noe lavere for elever på påbygging enn for lærlinger, dette til tross for at påbyggingselevene i snitt hadde litt flere grunnskolepoeng. Mens denne gruppen hadde 42,7 grunnskolepoeng i gjennomsnitt, var snittet 39,6 for lærlingene.

Sammenhengen mellom antall oppnådde grunnskolepoeng og fullføring av videregående i løpet av fem år er tydelig, både blant elevene som valgte påbygging, og blant dem som ble lærlinger (se figur 5). Med færre enn 50 poeng var det imidlertid en større andel av lærlingene som fullførte, sammenlignet med påbyggingselevene. Spesielt tydelig er dette blant elevene som hadde 39 eller færre grunnskolepoeng. I gruppen med færre enn 30 poeng hadde bare 29 prosent av elevene som valgte påbygg, fullført, sammenlignet med 45 prosent av dem som gikk ut i lære.

bbo-fig5.png

Dette innebærer at blant yrkesfagelevene som følger et normert løp til og med Vg2, vil elever som går ut i lære, oftere fullføre videregående enn elever som tar påbygging, også når man tar hensyn til grunnskolepoeng.

Få oppnår yrkeskompetanse

Vi ser at elever som starter på yrkesfag, sjeldnere enn elever som starter på studieforberedende, fullfører videregående opplæring i løpet av fem år. Blant yrkesfagelevene som fullfører, er det mange som får studiekompetanse heller enn yrkeskompetanse. Påbygging til generell studiekompetanse ser imidlertid ikke ut til å være en «snarvei» til fullført skole, fordi mange av påbyggingselevene ikke består.

Datagrunnlag

Datagrunnlaget i denne artikkelen er hentet fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB er SSBs forløpsdatabase for utdanning, og samler all SSBs individbasert utdanningsstatistikk. Databasen inneholder blant annet individdata fra fylkeskommunenes administrative datasystem for inntak til videregående opplæring (VIGO), Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), Autorisasjonsregisteret for helsepersonell (HPR), og universitetene og høgskolenes administrative systemer.

For å måle gjennomstrømning i videregående opplæring tar man utgangspunkt i et startkull, og bruker forløpsdata til å undersøke hvor langt elevene har kommet i utdanningsløpet fem år senere. Siste tilgjengelige data er for kullet som startet i videregående første gang i 2006, og status er målt høsten 2011.

Referanser

Sørbø, Johannes og Karl Jacobsen (2012): Bedriftsundersøkelsen 2012 , Arbeid og velferd 2 , 2012, Arbeids- og velferdsdirektoratet, 20-40.

Kontakt