Stabile resultater i nasjonale prøver

Publisert:

Resultatene fra nasjonale prøver viser i stor grad de samme mønstrene mellom elevgrupper som tidligere år til tross for vårens periode med hjemmeundervisning som følge av koronapandemien.

I sin analyse av resultatene fra årets nasjonale prøver i 5. trinn finner Utdanningsdirektoratet at resultatene ikke har endret seg mye fra tidligere år når vi ser på hele elevmassen. Resultatene gir dermed ikke noe tydelig svar på hvor mye årets perioder med hjemmeundervisning har hatt å si for elevenes læring. Statistisk Sentralbyrås statistikk over nasjonale prøver gir oss muligheten til å se nærmere på om dette også gjelder når vi ser på ulike elevgrupper, slik som elever med ulik innvandringsbakgsrunn eller elever hvis foreldre ikke har høyere utdanning.

Figur 1. Mestringsnivå i lesing for 5. trinn etter foreldrenes utdanningsnivå og år

Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1
Alle utdanningsnivå 22 55 23
Ikke universitets- og høgskolenivå 12 55 33
Universitets- og høgskoleutdanning 29 55 16
2018
Alle utdanningsnivå 22 56 23
Ikke universitets- og høgskolenivå 11 56 33
Universitets- og høgskoleutdanning 28 56 16
2019
Alle utdanningsnivå 22 55 23
Ikke universitets- og høgskolenivå 11 55 34
Universitets- og høgskoleutdanning 28 56 17
2020

Figur 1 viser mestringsnivå i lesing for 5. trinn etter foreldrenes utdanningsnivå. En av tre elever med foreldre uten universitets- og høyskoleutdanning har mestringsnivå 1 i lesing i 2020. Tilsvarende andel for elever med foreldre med høyere utdanning er til sammenligning 17 prosent. Fordelingen har vært stabil de siste tre årene. Vi finner motsatt mønster når vi ser på elever med mestringsnivå 3. Mens hver tredje elev som har foreldre med høyere utdanning har mestringsnivå 3 i lesing, er det kun hver tiende blant elever med foreldre uten høyere utdanning som skårer på det samme nivået. Også her ser vi at resultatene har vært stabile de siste årene.

14 prosent av elever med innvandringsbakgrunn når et høyt mestringsnivå i lesing på 8. trinn

Vi finner heller ingen betydelige endringer når vi ser på innvandringsbakgrunn. Blant innvandrerelever er det en større andel på de to laveste mestringsnivåene i lesing på 8.trinn enn den øvrige befolkning, med henholdsvis 52 og 38 prosent. På den andre siden skårer henholdsvis 14 og 34 prosent på de høyeste mestringsnivåene i lesing. Igjen tyder resultatene på at forskjellene mellom gruppene ikke har blitt større, men har vært stabile de siste årene. Det samme gjelder mønstrene i øvrige emner på 5. så vel som 8. trinn.

Figur 2. Mestringsnivå i lesing for 8. trinn etter innvandringsbakgrunn og år

Høy (nivå 4 og 5) Middels (nivå 3) Lav (nivå 1 og 2)
Innvandrere 14 34 52
Norskfødte med innvandrerforeldre 18 40 43
Den øvrige befolkning 35 44 22
2018
Innvandrere 16 35 50
Norskfødte med innvandrerforeldre 21 44 35
Den øvrige befolkning 35 44 21
2019
Innvandrere 14 34 52
Norskfødte med innvandrerforeldre 21 41 38
Den øvrige befolkning 34 42 23
2020

Mer om nasjonale prøver

Hvert år avlegger elever på 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i regning og lesing. Elevene på 5. og 8. tar også prøver i engelsk. Resultatene fra disse er sammenlignbare over tid takket være ankeroppgaver som tjener til å lenke sammen årets prøve med fjorårets prøve. Ut i fra disse regnes resultatene om til å kunne settes på en felles skala.

Vår statistikk gir også mulighet til å se på elevers progresjon og sammenligne deres resultater fra 5. trinn til 8. trinn. Figur 3. viser mestringsnivå i regning på 8. trinn for elever som lå på laveste trinn i regning i 5. trinn. 3 av 4 av elevene med lavt mestringsnivå i prøver på 5. trinn ligger også på et lavt mestringsnivå i regning på 8. trinn når vi ser på resultater for 2020. Til sammenligning var tilsvarende andel 72 prosent blant elever som avla prøven i 2019. Det er tilsvarende små endringer i andelen som nådde et middels mestringsnivå i prøvene på 8. trinn. Blant de som får et lavt mestrinsnivå i prøver på 5. trinn, er det få som oppnår et høyt mestringsnivå i prøvene på 8. trinn og andelen står uenderet på 1 prosent de siste tre årene.

Figur 3. Mestringsnivå i regning, 8. trinn for elever som var på laveste mestringsnivå i regning i 5. trinn

Lav (nivå 1 og 2) Middels (nivå 3) Høy (nivå 4 og 5)
2018 72 26 2
2019 74 25 1
2020 75 24 1

Faktaside

Kontakt