Menn velger lengre fagskolestudier

Publisert:

Høsten 2017 var det rundt 15 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Av disse tok 56 prosent toårige fagskoleutdanninger, og det store flertallet var menn.

Av de om lag 8 800 mannlige fagskolestudentene høsten 2017, tok over 80 prosent utdanninger med en varighet på to år, viser tall fra Fagskoler. Blant de kvinnelige fagskolestudentene er situasjonen omvendt; 77 prosent tok utdanninger med varighet på under to år.

Denne tendensen fører til at menn utgjør om lag 83 prosent av studentene på de lange fagskolestudiene (varighet to år) og kvinner kun 17 prosent i 2017.

Figur 1. Studenter i fagskoleutdanning. Kjønnsfordeling etter varighet. 2017

Kortere enn 2 år 2 år
Menn 25.3 82.8
Kvinner 74.7 17.2

Denne fordelingen av studentene etter kjønn og varighet kan også sees i sammenheng med fagfelt. På det mest populære fagfeltet blant kvinner, Helse- sosial- og idrettsfag, tar tilnærmet 100 prosent av studentene kortere utdanninger. På det mest populære fagfeltet blant mennene, Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, tar om lag 91 prosent av studentene toårige utdanninger.

Flest kvinner blant innvandrerstudentene

Kvinner utgjorde 62 prosent av de nesten 1 900 innvandrerstudentene ved fagskolene i 2017 – en økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med 2016. Dette er 20 prosentpoeng mer enn kvinneandelen blant fagskolestudentene for befolkningen generelt. For norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen er kvinneandelen omtrent lik.

Figur 2. Kvinneandel blant fagskolestudenter. Innvandrerbakgrunn. 2017

2017 2017
Befolkningen i alt 42.2
Innvandrere 61.9
Norskfødte med innvandrerforeldre 40.4
Den øvrige befolkningen 39.4

Faktaside