Studentenes bosituasjon

Hjemme bra, men borte best?

Publisert:

I mange europeiske land er det vanlig at studentene bor med foreldrene sine. Men dette er ikke tilfelle i Norge hvor bare hver tiende student bor hjemme.

Dette kommer frem i den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent VI. Selv om det er få studenter her til lands som bor hjemme, er det vanlig for studenter å bo sammen med andre.

I Italia bor 7 av 10 studenter med mamma

I Norge er det bare hver tiende student som bor med foreldrene. Dette står i kontrast til mange andre land som er med i spørreundersøkelsen Eurostudent. I to tredjedeler av landene i undersøkelsen er det å bo med foreldrene den vanligste bosituasjonen for studentene, men resultatene viser geografiske forskjeller i andelen studenter som bor hjemme. I alle de nordiske landene bor mindre enn 15 prosent av studentene med foreldrene sine: Andelen er minst i Finland, med 4 prosent, og størst i Sverige, med 13 prosent. Figur 1 viser også at andelen studenter som bor med foreldrene, er noe større blant dem som er 22 år eller yngre enn dem som er 30 år eller eldre. 

Figur 1. Andel av studentene som bor med foreldrene. Utvalgte land. 2016

Norge Sverige Danmark Finland Italia Frankrike Tyskland
Alle studenter 9 13 8 4 69 33 21
Yngre enn 22 år 19 36 22 10 69 44 32
30 år eller eldre 3 3 1 1 61 5 7

Situasjonen i Italia står i motsetning til de nordiske landene, og nesten 70 prosent av studentene i Italia bor sammen med foreldrene sine. Dette gjelder nærmest uansett studentenes alder. Også i Frankrike og Tyskland er det mer vanlig å bo med foreldrene enn i de nordiske landene. Andelen studenter som bor hjemme, er imidlertid mye mindre enn i Italia. Forskjellene mellom landene kan være knyttet til hvorvidt offentlig studiestøtte gjør studentene økonomisk uavhengige av foreldrene. Resultater fra Eurostudent viser for eksempel at bare 10 prosent av studentene i Italia mottar offentlig studiestøtte, noe som står i kontrast til Norge, hvor tilsvarende tall er nesten 80 prosent. Resultatene kan også være betinget av kulturelle forskjeller og avstand til studiestedet. I Frankrike er andelen studenter som bor med foreldrene sine større i hovedstaden enn i andre store byer.

Spørreundersøkelsen Eurostudent VI

Eurostudent er en spørreundersøkelse som gjennomføres blant studenter i ulike europeiske land. Formålet med undersøkelsen er å samle inn komparative data om studenter og høyere utdanning i Europa. Dette inkluderer ikke bare studenters studiesituasjon, men også deres økonomiske situasjon og bosituasjon.

Norge deltok i undersøkelsen for første gang da den tredje runden ble gjennomført i perioden 2004-2007. Den sjette runden av undersøkelsen gjennomføres i perioden 2016-2018, med 28 deltakende land. Av 24 000 studenter i det norske utvalget var det 36,7 prosent som svarte på undersøkelsen.

Internasjonale resultater fra Eurostudent VI ble publisert i begynnelsen av mars 2018.

I sammenligningen av resultater på tvers av land må en ta hensyn til hvilke studenter som er med i undersøkelsen. Danmark har for eksempel kun med heltidsstudenter, og Tyskland og Italia inkluderer ikke internasjonale studenter. Frankrike deltar i Eurostudent VI gjennom undersøkelsen «Conditions de vie des étudiants», men ikke alle resultater fra denne undersøkelsen er en del av Eurostudent.

Mange studenter bor sammen med andre

Selv om studenter i Norge ikke bor med foreldrene, er det ikke uvanlig at de bor sammen med andre. Blant disse kan en skille mellom studenter som bor i studentbolig og studenter i annen type bolig. Rundt 18 prosent av studentene i Norge bor i studentbolig. Når det gjelder resten av studentene, er det mest vanlig å bo sammen med partnere og/eller med barn: Hele 37 prosent bor slik. Ytterliggere 25 prosent av studentene bor sammen med andre, som for eksempel i kollektiv. Videre er det 12 prosent av studentene som bor alene. Jo eldre studentene blir, jo vanligere er det å bo med partner og/eller barn. At hver tredje student bor med partner og/eller barn, har sammenheng med at hver fjerde student i Norge er 30 år eller eldre.

Figur 2. Studenters bosted. Alle studenter. Norge. 2016

Studenters bosted. Prosent
Bor med foreldre 9.3
Bor i studentbolig 17.6
Bor med partner og/eller barn, ikke med foreldrene, ikke i studentbolig 36.5
Bor med andre, ikke med foreldre, ikke i studentbolig 24.5
Bor alene, ikke på studentbolig 12.1

Boformene i undersøkelsen

I Eurostudent skilles det mellom studenter som bor med foreldrene sine i forelesningsperioden og studenter som ikke bor med foreldrene. Det er studentenes selvrapporterte opplysninger som brukes, ikke adressen slik den er registrert i folkeregistret. Blant dem som ikke bor med sine foreldre, kan man skille mellom følgende grupper:

1) Studenter som bor i studentbolig. Det skilles ikke ytterliggere mellom studenter som bor i studentbolig sammen med andre og dem som bor i slik bolig alene.

2) Studenter som bor med partner og/eller barn, ikke med foreldrene eller i studentbolig.

3) Studenter som bor med andre personer enn foreldre partner og/eller barn og – ikke i studentbolig.

4) Studenter som bor alene, ikke i studentbolig.

Å bo i studentbolig er mer vanlig i våre nordiske naboland enn det er i Norge, som tabell 1 viser. I Sverige og Finland er det over 30 prosent av studentene som bor slik, og også i Danmark er andelen noe større enn i Norge. I Italia, Frankrike og Tyskland er det imidlertid mindre vanlig å bo i studentbolig eller å bo med partner og/eller barn enn det er i Norden. I Tyskland bor hver tredje student med andre, mens hver fjerde student i Frankrike bor alene.

Tabell 1. Studenters bosted. Alle studenter, prosent. Utvalgte land. 2016

  Norge Sverige Danmark Finland Italia Frankrike Tyskland
Bor med foreldre 9 13 8 4 69 33 21
Bor i studentbolig 18 31 21 33 3 14 12
Bor med partner og/eller barn, ikke med foreldrene, ikke i studentbolig 37 35 36 35 3 13 21
Bor med andre, ikke med foreldre, ikke i studentbolig 24 6 21 7 20 15 29
Bor alene, ikke i studentbolig 12 15 14 21 5 25 17
Kilde: Eurostudent, Statistisk Sentralbyrå.

Bokostnadene har økt siden 2013

For studenter som ikke bor hjemme med foreldrene, utgjør boutgiftene de største levekostnadene. I Norge utgjør bokostnadene rundt 42 prosent av de totale kostnadene til disse studentene. Denne andelen varierer imidlertid også fra land til land. Også i de andre nordiske landene som er med i figur 3, står bokostnader for over 40 prosent av de totale utgiftene, og i Danmark utgjør de hele 47 prosent. Det eneste landet hvor bokostnadene utgjør i underkant av 40 prosent, er Italia. Forskjeller i bokostnadene kan imidlertid være knyttet til hvor studentene bor: Data fra Eurostudent viser at bokostnadene i gjennomsnitt er høyere i hovedstaden enn i andre byer.

1 Data for Frankrike er ikke sammenlignbare over tid.

Figur 3. Bokostnader som andel av totale utgifter. Studenter som ikke bor med foreldrene sine. Utvalgte land. 2013 og 2016

Norge Sverige Danmark Finland Italia Frankrike¹ Tyskland
Alle studenter, 2016 42 40 47 45 38 47 42
Alle studenter, 2013 34 41 36 43 34 34

Bokostnadenes andel av de totale utgiftene har økt fra 2013 til 2016 i de fleste landene. Unntaket er Nederland og Sverige, hvor forskjellen utgjør bare 1 eller 2 prosentpoeng. I Norge har bokostnadenes andel av de totale kostnadene økt med 8 prosentpoeng, og vi kan også se en lignende økning i Danmark: hele 11 prosentpoeng.

6 av 10 fornøyde med bokostnadene

Selv om utgifter til bolig utgjør en stor andel av deres utgifter, er studentene som ikke bor med foreldrene sine, stort sett fornøyde med bokostnadene. 60 prosent av studentene i Norge, Sverige og Danmark er fornøyde med bokostnadene, noe mer enn i Frankrike hvor bare halvparten av studentene er fornøyde. Mest fornøyde på dette området er studentene i Finland, der er hele 71 prosent tilfredse med bokostnadsnivået, som vi kan se i figur 4.

Figur 4. Andel studenter som er fornøyd med bokostnadene, etter bosituasjon. Studenter som ikke bor med foreldrene sine. Utvalgte land. 2016

Norge Sverige Danmark Finland Frankrike
Alle studenter som ikke bor med foreldrene sine 62 59 62 71 50
Bor med partner/barn 71 67 63 74 52
Bor med andre 51 58 56 70 57
Bor i studenbolig 58 48 67 74 48
Bor alene 66 65 60 64 45

I Norge er det studenter som bor med partner og/eller barn som har den største andelen som er fornøyde med bokostnadene – over 70 prosent. På andre plass finner vi studenter som bor alene: To av tre er fornøyde. Når det gjelder dem som bor i studentbolig og dem som bor med andre, er det færre enn 60 prosent som er fornøyde med boutgiftene. Igjen finner vi forskjeller mellom land. Det er bare i Danmark og i Finland studenter som bor i studentbolig, ligger i toppen når det gjelder tilfredshet med bokostnadene. Ett trekk er imidlertid tydelig når vi sammenligner landene: Studentene som deler bokostnadene med partneren, er i toppen når det gjelder tilfredshet med bokostnaden. Unntaket er Frankrike, hvor studenter som bor med andre, er mest tilfredse.

3 av 4 er fornøyde med boligens standard

Et annet viktig aspekt ved boligen er dens standard. Av alle studenter i Norge som ikke bor med sine foreldre, er 73 prosent fornøyde med boligens standard. Også i Sverige, Danmark, Frankrike og Italia er rundt 70 prosent av studentene fornøyde med standarden. I Finland er hele 81 prosent av studentene førnøyde, dette er den desidert største andelen blant landene som er med i figur 5. 

Figur 5. Andel studenter som er fornøyd med boligens standard, etter bosituasjon. Studenter som ikke bor med foreldrene sine. Utvalgte land. 2016

Norge Sverige Danmark Finland Frankrike Italia
Alle studenter som ikke bor med foreldrene sine 73 69 72 81 73 71
Bor med partner/barn 81 76 74 85 81 85
Bor med andre 66 69 73 82 77 71
Bor i studenbolig 63 61 69 75 59 68
Bor alene 76 71 73 83 76 70

I Norge er det studenter som bor med partner og/eller barn, og studenter som bor alene, som er mest fornøyde. I disse gruppene er henholdsvis 81 og 76 prosent av studentene fornøyde med boligstandarden. Blant studenter som bor alene, er 2 av 3 fornøyde med standarden på boligen. Den minste andelen finner vi imidlertid blant studenter som bor i studentbolig, hvor bare 63 prosent er fornøyde. Dette er 18 prosentpoeng mindre enn i den mest tilfredse gruppen. Vi finner de samme mønstrene i de andre landene: Blant studenter som bor i studentbolig, er andelen fornøyde mindre enn i de andre gruppene.

Faktaside

Kontakt