Fortsatt lav gjennomføring av yrkesfag i Norge

Publisert:

Sammenlignet med andre OECD-land er Norge fortsatt i bunnsjiktet når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring.

Den årlige rapporten Education at a Glance 2020 viser at kun 46 prosent av elever som startet i yrkesfaglig videregående opplæring i Norge høsten 2012 fullførte på normert tid. Merk at disse tallene avviker noe fra den offisielle statistikken Gjennomføring i videregående opplæring, les mer under avsnittet «Forskjeller i gjennomføringstall.»

I gjennomsnitt fullfører 62 prosent i OECD-landene på normert tid.

Det er kun Island som har lavere gjennomføringsandel for yrkesfag enn Norge – her fullfører kun 41 prosent. Tilsvarende tall for Sverige og Finland er henholdsvis 72 og 68 prosent.

Når det gjelder gjennomføring av studieforberedende videregående opplæring på normert tid, skårer Norge bedre – med 1 prosentpoeng over OECD-gjennomsnittet på 76 prosent for kullet som startet høsten 2013. I Sverige er andelen lik OECD-gjennomsnittet, mens Finland har en andel på 81 prosent.

1 Merknad: Tallene i figuren kommer fra en ad hoc leveranse, levert til OECD januar 2020. Tallene for Norge avviker noe fra den offisielle statistikken Gjennomføring i videregående opplæring. Les mer under avsnitt "Forskjeller i gjennomføringstall."

Figur 1. Gjennomføring i videregående opplæring på normert tid

Studieforberedende Yrkesfag
Sveits 72 75
Frankrike 77 73
Sverige 76 71
Finland 81 68
Nederland 73 66
OECD-gjennomsnitt 76 62
Østerrike 62 59
Norge 77 46
Island 65 41

OECD-rapporten peker på at graden av gjennomføring i et land kan være påvirket av hvor begrenset muligheten til å ta videregående opplæring er og hvor stor fleksibilitet studentene har til å bytte utdanningsprogram.

I land der alle har tilgang til å ta videregående opplæring og hvor det er større fleksibilitet til å bytte utdanningsprogram, som for eksempel i Norge og Island, kan gjennomføringsgraden være lavere enn i land med mer begrensede muligheter for videregående opplæring. Begrensede muligheter kan skyldes høye opptakskrav og/eller at økonomisk svakstilte elever har mindre tilgang til utdanning på dette nivået. Dette fører til seleksjonsskjevhet i statistikken, som betyr at studentmassen det føres statistikk på er mindre representativt for hele populasjonen når muligheter for videregående opplæring i et land er mer begrenset.

Forskjeller i gjennomføringstall

Tallene som danner grunnlag for gjennomføringsstatistikken i Education at Glance 2020 er basert på en ad hoc leveranse, levert av SSB til OECD januar 2020, og i tråd med internasjonale retningslinjer for leveransen. Tallene for Norge avviker noe fra den offisielle statistikken Gjennomføring i videregående opplæring ved at normert tid er avgrenset ulikt.

I Education at Glance er normert tid satt ut i fra utdanningsprogrammet eleven startet på, og det benyttes normert tid på fire år for elever som startet på yrkesfag og tre år for studieforberedende. Dette tar ikke hensyn til at elever kan skifte utdanningsprogram underveis, og heller ikke at noen yrkesfaglige løp har normert tid på mer enn fire år grunnet lengre læretid, eller tre år i skole før læretid. I den offisielle gjennomføringsstatistikken vurderes imidlertid normert tid ut fra programområdet eleven var på da han/hun oppnådde sluttkompetansen, og her tas det også hensyn til at noen yrkesfaglige løp har normert tid på mer enn fire år. Les mer om forskjellene under avsnittet «Om statistikken» i statistikken for Gjennomføring i videregående opplæring.

Gjennomføringsgrad to år etter normert tid

I rapporten følges samme kohort to år etter normert tid. I gjennomsnitt har 70 prosent av de som begynte på en yrkesfaglig videregående opplæring i OECD-landene fullført to år etter normert tid – en økning med 8 prosentpoeng fra normert tid. I Norge øker andelen til 67 prosent. Dette er en økning på hele 21 prosentpoeng og er den største økningen blant alle OECD-landene.

Det vil si at norske elever i større grad enn elever i andre land gjennomfører yrkesfag etter normert tid. Gjennomføringsgraden i Norge to år etter normert tid ligger likevel 3 prosentpoeng under gjennomsnittet for OECD-landene.

Det er i stor grad guttene som bruker lenger tid på å gjennomføre yrkesfag. Kun 39 prosent av guttene gjennomfører yrkesfag på normert tid, mens tallet er 56 prosent for jenter. To år etter normert tid øker gjennomføringsgraden blant gutter til 65 prosent, og 69 prosent blant jenter.

1 Merknad: Tallene i figuren kommer fra en ad hoc leveranse, levert til OECD januar 2020. Tallene for Norge avviker noe fra den offisielle statistikken Gjennomføring i videregående opplæring. Les mer under avsnitt "Forskjeller i gjennomføringstall."

Figur 2. Gjennomføring i videregående opplæring på normert tid for elever i Norge

Totalt Menn Kvinner
Studieforberedende (start 2013) 77 72 81
Yrkesfag (start 2012) 46 39 56

Positiv utvikling

Sammenligner vi elever som begynte på yrkesfag høsten 2012 med de som begynte høsten 2006, ser vi en positiv utvikling for Norge. 41 prosent av de som begynte i 2006 gjennomførte yrkesfaglig videregående opplæring på normert tid mot 46 prosentpoeng for de som startet i 2012, en forbedring på 5 prosentpoeng.

1 Merknad: Tallene i figuren kommer fra en ad hoc leveranse, levert til OECD januar 2020. Tallene for Norge avviker noe fra den offisielle statistikken Gjennomføring i videregående opplæring. Les mer under avsnitt "Forskjeller i gjennomføringstall."

Figur 3. Gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring på normert tid for elever i Norge som startet høsten 2006/2012

2006 2012
Begge kjønn 41 46
Menn 35 39
Kvinner 51 56

Education at a Glance

Education at a Glance er navnet på en rapport som årlig utgis av OECD. Rapporten samler og sammenligner informasjon om utdanningssystemene og statistikk om utdanning i medlemslandene og samarbeidende land. Rapporten tar for seg utdanningssystemer fra barnehage til høyere utdanning, og rapporter og datagrunnlag er tilgjengelig via OECDs nettsider. Hovedtema i 2020-rapporten er yrkesfaglig utdanning.

Kontakt