Nasjonale prøver: Foreldrenes utdanning spiller stor rolle

Publisert:

Elever som gjør det bra på én av de nasjonale prøvene, gjør det ofte bra også på de andre. Sammenhengen mellom elevenes mestringsnivå og foreldrenes utdanning er også tydelig.

I løpet av høsten 2018 deltok omtrent 181 350 elever på 5., 8. og 9. trinn på nasjonale prøver, og avla til sammen over 475 000 prøver i regning, lesing og engelsk.

På 5. trinn har omtrent 50 prosent av elevene mestringsnivå 2, mens de andre 50 prosent av elevene fordeler seg forholdsvis jevnt på mestringsnivå 1 og 3. Elever som gjør det bra på en prøve viser seg å ofte å gjøre det bra på alle prøvene.

Klar sammenheng mellom prøvene

På hver av prøvene er det mellom 22 og 26 prosent på mestringsnivå 3, mens over 8 prosent av elevene som avla alle tre nasjonale prøver i 2018, har mestringsnivå 3 på alle prøver. Om resultatet på prøvene hadde vært uavhengig av hverandre, ville rundt 1 prosent av elevene på 5. trinn hatt mestringsnivå 3 på alle prøvene. Det er altså et samsvar i mestringsnivå over prøver.

Et tilsvarende mønster finnes på mestringsnivå 1. På hver av prøvene er omtrent 23 prosent av elevene på mestringsnivå 1, men over 7 prosent av elevene har mestringsnivå 1 på alle tre prøver.

Tabell 1. Mestringsnivå for 5. trinn, alle prøver kombinert

Til tabellen

Tabell 1 viser en fullstendig oversikt over mestringsnivåene på de ulike prøvene. Den viser blant annet at av de 26 245 elevene som først har mestringsnivå 3 på én prøve, har nesten 19 prosent mestringsnivå 3 på de to andre prøvene. Mønsteret gjentar seg på den andre enden av skalaen, 18 prosent av elever som har mestringsnivå 1 på minst én prøve, har mestringsnivå 1 på samtlige prøver.

Vi ser tydeligere hvordan mestringsnivåene fordeler seg når vi ser på to og to prøver mot hverandre, i tabell 2. Andelen som har mestringsnivå 1 på én prøve men 3 på den andre, er aldri over to prosent. Derimot er andelen som har 1 eller 3 på begge prøver, konsekvent mellom 10 og 14 prosent.

Tabell 2. Fordeling av mestringsnivå. 5. trinn

Til tabellen

Foreldrenes utdanning teller

Sammenhengen mellom elevens mestringsnivå og foreldrenes utdanning er også tydelig. Av de nesten 5 000 elevene som har mestringsnivå 3 på alle prøvene, har 84 prosent foreldre med høyere utdanning.

Denne sammenhengen er derimot langt fra like fremtredende for elever hvor foreldrene ikke har høyere utdanning. Av over 4 300 elever som er på laveste mestringsnivået i alle prøver, har 1 600 foreldre med høyere utdanning og 2 500 har foreldre uten høyere utdanning.

Figur 1. Foreldrenes utdannignsnivå for utvalgte elever på 5. trinn

1 på alle prøver 2 på alle prøver 3 på alle prøver
Uoppgitt 5.15130515 1.6934801 0.80857085
Ikke universitets- og høgskoleutdanning 57.7962578 35.9949196 15.6862745
Universitets- og høgskoleutdanning 37.0524371 62.3116003 83.5051546
 

Kontakt