11 prosent av overskuddet til utbytte

Publisert:

Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner og av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte. Sju av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat.

Totalt var det 3 021 private barnehager med drift hele året og av disse var det 2 143 som avsluttet med overskudd i 2017. Utover utbytte viser tallene fra Regnskap for private barnehager at brorparten av overskuddet ble overført til konsernselskap som konsernbidrag. Konsernbidrag utgjorde 80 prosent av det positive årsresultatet, mens 8 prosent ble overført til barnehagenes egenkapital.

Figur 1. Disponering av positivt årsresultat. 2017

Prosent
Overført til egenkapital 7.6
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 0.3
Overført til eier (utbytte) 11.0
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 79.8
Avsetning til reduksjon av udekket tap 1.4

4 av 10 private barnehager eid av aksjeselskaper

En beskrivelse av eierne av de 3 021 private barnehagene fordelte seg slik i 2017:

  • 42 prosent aksjeselskap/konsern.
  • 21 prosent foreldre.
  • 19 prosent enkeltperson.
  • 8 prosent stiftelser.
  • 5 prosent menigheter/trossamfunn.

Figur 2. Fordeling eiere av private barnehager. 2017

Andel barnehager
Kvinne- og fam.forb./sanitetsforening 1
Bedriftsbarnehage 1
Studentsamskipnad 2
Ped./ideol.organisasjon 2
Menighet/trossamfunn 5
Stiftelse 8
Enkeltperson 19
Foreldre-eiet 21
Konsern/aksjeselskap 42

Flest private barnehager og størst overskudd i Akershus

Akershus er det fylket som hadde flest private barnehager i 2017 med 421 barnehager. Av disse oppnådde 328 barnehager et positivt årsresultat på til sammen 222 millioner kroner.

I Oslo var det til sammen 406 private barnehager i 2017, hvorav 295 endte med 145 millioner kroner i samlet overskudd. Deretter fulgte Hordaland med 129 millioner kroner i overskudd fordelt på 200 barnehager.

Fylkene med færrest private barnehager var Telemark med 71 barnehager, Sogn og Fjordane med 34 og Finnmark med 32.

Kontakt