246138_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246138
123 trafikkdrepte i fjor, lavest siden 1947
statistikk
2016-01-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 12 omkomne i trafikken i desember 2015 mot 5 i desember 2014.

Trafikkulykker med personskadedesember 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

123 trafikkdrepte i fjor, lavest siden 1947

En foreløpig oversikt fra politiet viser at 123 personer mistet livet i trafikken i 2015. Vi må tilbake til 1947 da 94 omkom for å finne et lavere antall. Desembertrafikken krevde 12 menneskeliv.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Desember 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt12161246
Menn1011727
Kvinner25419
Trafikantgruppe
Bilførere97723
Bilpassasjerer02212
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped1101
Myke trafikanter26210
Andre trafikanter0000
Alder
0-15 år1113
16-24 år41210
25-44 år37312
45-64 år45311
65 år og over02211
Uoppgitt alder0000

Av de 123 som omkom i fjor, var 63 bilførere og 19 bilpassasjerer. 92 var menn og 31 kvinner. Til sammenlikning var det gjennomsnittlige tallet på omkomne i perioden 2010–2014 85 bilførere og 29 bilpassasjerer. 21 av de omkomne var enten fører eller passasjer på motorsykkel eller moped, og 18 av disse var menn. Tilsvarende gjennomsnitt for siste femårsperiode var 22 omkomne. 5 syklister omkom og av disse var 4 menn, mens 12 fotgjengere og akende mistet livet, av disse 11 menn. Femårssnittet for omkomne syklister og fotgjengere/akende var henholdsvis 10 og 20.

En av fire mellom 18 og 24 år

32 ungdommer i alderen 18–24 år omkom i trafikken i 2015. Det er 10 flere enn i 2014. Av de omkomne i denne aldersgruppen var 23 menn og 9 kvinner. Det var også en økning i antall omkomne i aldersgruppen 35–44 år, fra 14 til 17. Det var derimot en halvering av antall eldre som døde i trafikken. 24 omkom i aldersgruppen 65 år og over i fjor mot 47 i 2014.

Flest omkomne i juni, juli og november

Sammen med juni og juli var november den måneden med flest trafikkdrepte i 2015. Det var flest omkomne i juni og juli da 15 personer ble drept i hver av månedene, mens det i november omkom 13 personer.

Flest omkomne i Oppland og Akershus

Antall trafikkdrepte i Oppland ble fordoblet i fjor i forhold til 2014. I 2015 mistet 13 personer livet i Oppland, mens det i 2014 omkom 7. I Akershus omkom 10, som er en nedgang på 6 i forhold til 2014. I Møre og Romsdal og Finnmark var det 2 trafikkdrepte i hvert fylke, og disse fylkene hadde færrest omkomne i veitrafikkulykker i 2015. 

Dystre november- og desembertall

Den foreløpige oversikten viser at 12 personer mistet livet på norske veier i desember, 10 menn og 2 kvinner. Av de omkomne i desember var 9 bilførere, 1 mopedist og 2 fotgjengere.

Tallet på omkomne i desember for 2012, 2013 og 2014 var henholdsvis 6, 21 og 5 personer. 

For årets ti første måneder sett under ett var det en svært positiv ulykkesutvikling sammenliknet med 2014. Fram til og med oktober omkom 98 personer mot 135 i 2014. I de to siste månedene av 2015 omkom 25 personer, over dobbelt så mange som i 2014.

Mangelfull rapporteringÅpne og lesLukk

For Asker og Bærum politidistrikt er datagrunnlaget mangelfullt. Dette påvirker ikke tallet på omkomne, kun tallet på ulykker og skadde.