92148_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
92148
148 trafikkdrepte i 2012, laveste siden 1950
statistikk
2013-01-25T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadedesember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

148 trafikkdrepte i 2012, laveste siden 1950

I 2012 mistet 148 personer livet på norske veier. Vi må helt tilbake til 1950 - da 133 omkom - for å finne et lavere antall omkomne. Til sammenligning mistet hele 560 personer livet i 1970, det høyeste som er registrert noensinne. I desembertrafikken omkom 8 personer.

Ulykkestallene har en tendens til å variere mye fra et år til et annet. Ved å sammenlikne utviklingen over en tiårsperiode, er det mulig å gi et bilde av de langsiktige trendene. I tiårsperioden 2002-2011 omkom i gjennomsnitt 239 personer hvert år. I 2011 omkom 168 personer.

Risiko for å omkomme i trafikken per 100 millioner personkilometer. 1970-2012

Omkomne i veitrafikkulykker og transportarbeid målt i personkilometer. 1970-2012. 1970=100

Sterk trafikkvekst og stor forbedring i trafikksikkerheten

Siden 1970 er tallet på drepte redusert til om lag en fjerdedel, samtidig som trafikken er tredoblet, målt som personkilometer.

Risikoen for å bli drept i trafikken har følgelig blitt kraftig redusert etter 1970. Mens det i 1970 var 25 personer som omkom i trafikken per 100 millioner personkilometer, var antallet redusert til om lag 2 personer i 2012.

Møte- og utforkjøringsulykkene helt dominerende

Møte- og singleulykkene - i hovedsak utforkjøringer - utgjorde hele 73 prosent av dødsulykkene i 2012. 60 personer omkom i en møteulykke, mens 48 omkom i en singleulykke. I 2011 var tallet på omkomne i disse to ulykkesgruppene henholdsvis 72 og 59 personer.

Omkomne etter ulykkesgruppe. 2011-2012 og gjennomsnitt 2007-2011

Nær halvparten av de drepte var bilførere

Den foreløpige ulykkesstatistikken for 2012 viser at 69 bilførere mistet livet. Det utgjør en andel av alle omkomne på 47 prosent. Tilsvarende andel i 2011 var 52 prosent, eller 87 omkomne. Av de øvrige omkomne i trafikken i 2012 var 19 bilpassasjerer, 22 motorsyklister eller mopedister, 12 syklister, mens 4 var i andre trafikantgrupper. Fotgjengere var en av de få trafikantgruppene med negativ utvikling fra 2011. 22 fotgjengere mistet livet i 2012, mot 16 i 2011.

Det er flest menn som omkommer i trafikken. 47 av de 69 bilførerne som mistet livet i 2012 var menn. 21 av de 22 omkomne motorsyklistene og mopedistene var menn, og 10 av de 12 syklistene var menn.

Fortsatt mange ungdommer som omkommer

27 ungdommer i alderen 16-24 år omkom i trafikken i 2012, mot 33 i 2011. Av de omkomne i denne aldersgruppen var 23 menn. 4 barn under 16 år mistet livet i 2012, mot 7 i 2011. Det var nedgang for de aller fleste øvrige aldersgruppene fra 2011, bortsett fra for aldersgruppen 25-34 år, hvor tallet på omkomne økte fra 20 til 31. Også i aldersgruppen 45-54 år økte tallet på omkomne, fra 20 til 24 i 2012.

Ingen omkomne i Finnmark

De foreløpige tallene viser at det ikke omkom noen personer i trafikken i Finnmark i 2012. Som i 2011 var det flest omkomne i Hordaland, hvor 15 personer omkom. Akershus hadde en dobling i antall omkomne fra 2011 til 2012, fra 6 til 12 personer. Oppland hadde den største forbedringen målt i absolutte tall, hvor tallet på omkomne ble redusert fra 18 til 8 personer.

Lavt antall omkomne i desembertrafikken

I desember 2012 omkom kun 8 personer i trafikken. Det er det laveste månedstallet i 2012 ved siden av mars. Tallet på omkomne i desember for 2009, 2010 og 2011 var henholdsvis 17, 14 og 12 personer. 4 av de drepte var bilførere, 2 var bilpassasjerer, mens 2 var fotgjengere. 4 av de 8 omkom i en møteulykke.

Personer drept. Januar-desember 2002-2012

Foreløpige og endelige tall

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert. Dette skjer normalt i slutten av mai året etter (se pressemelding for endelige tall her: http://www.ssb.no/vtuaar/ ). Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene, og det er størst endringer i tallene for én til to måneder bakover i tid, i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som vedleggstabeller hver måned, er tilgjengelig i arkivet for publiseringene: http://www.ssb.no/vtu/ , og under lenken Tidligere publisert i venstre marg. I denne artikkelen som omtaler drepte, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.

Ny registreringsrutine i Politiet

I november tok Politiet i bruk en ny registreringsrutine. Det har ført til en økning i andelen med uoppgitt skadegrad, fra vanligvis drøyt 30 prosent til om lag 79 prosent for desember 2012. Sammenlikning mellom tallet på skadde i deler av november og spesielt desember i 2012 mot tidligere perioder må derfor gjøres med stor varsomhet.

Formålet med omleggingen av Politiets registreringsrutiner, er å forbedre skadegradsrapporteringen. Politiet får imidlertid ofte ikke tilgang til skadegrad før lang tid i etterkant. Derfor vil det kunne gå noen tid før skadegrad rapporteres inn.

Om lag 24 prosent av personene som ble skadd i trafikken i 2012, har ukjent skadegrad. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: