90656_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
90656
Novembertrafikken krevde 13 liv
statistikk
2012-12-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadenovember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Novembertrafikken krevde 13 liv

I november omkom 13 personer i veitrafikken, 8 menn og 5 kvinner Det er samme antall som for november i fjor, hvor 7 menn og 6 kvinner omkom. Over halvparten av de omkomne forrige måned var myke trafikanter.

Personer drept. Januar-november 2002-2012

Personer drept, etter aldersgruppe. Januar-november 2011-2012 og gjennomsnitt. 2007-2011

Av de omkomne i november var 5 bilførere, 1 syklist, 5 fotgjengere, 1 akende og 1 annen trafikant.

I tiårsperioden 2002 til 2011 har det i gjennomsnitt omkommet 19 personer i november.

145 har mistet livet hittil i år

Fra januar til november i år har 145 personer mistet livet i 139 dødsulykker i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 156 omkomne i 147 dødsulykker. Gjennomsnittet for årets elleve første måneder i tiårsperioden 2002-2011 er 218 omkomne.

Færre omkomne i alderen 18-19 år, men flere mellom 25-34 år

Hittil i år har til sammen 8 personer i aldersgruppen 18-19 år mistet livet i trafikken, mens 13 omkom i denne aldersgruppen i samme periode i fjor. Gjennomsnittstallet for perioden 2007-2011 viser 15 omkomne.

I aldersgruppen 25-34 år har det i de elleve første månedene i år omkommet 30 personer. Det er 12 personer, eller 66 prosent, flere enn i samme periode i fjor. Tallet ligger også høyere enn gjennomsnittet for perioden 2007-2011, som viser 28 omkomne.

Ny registreringsrutine i Politiet

I november tok Politiet i bruk en ny registreringsrutine. Det har ført til en økning i andelen med uoppgitt skadegrad, fra vanligvis drøyt 30 prosent til om lag 55 prosent for november i år. Sammenlikning mellom tallet på skadde i november i år mot tidligere perioder må derfor gjøres med varsomhet. Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Myke trafikanter

Betegnelsen omfatter i denne sammenheng syklister, fotgjengere og akende.

Foreløpige og endelige tall

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert. Dette skjer normalt i slutten av mai året etter (se pressemelding for endelige tall her: http://www.ssb.no/vtuaar/ ). Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene, og det er størst endringer i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som vedleggstabeller hver måned, er tilgjengelig i arkivet for publiseringene: http://www.ssb.no/vtu/ , og under lenken tidligere publisert i venstre marg. I denne artikkelen som omtaler drepte og hardt skadde, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.

Tabeller: