90654_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
90654
15 omkom i trafikken i oktober
statistikk
2012-11-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

15 omkom i trafikken i oktober

I oktober omkom 11 menn og 4 kvinner i veitrafikken. Det er til sammen 2 flere enn i oktober i fjor. I oktober i år ble 53 personer hardt skadd, mot 49 personer i fjor.

Av de omkomne var 7 bilførere, 3 motorsyklister, 1 syklist, 2 fotgjengere og 2 andre trafikanter. Ingen bilpassasjerer omkom i oktober.

I tiårsperioden 2002 til 2011 har det i gjennomsnitt omkommet 20 personer i oktober, mens 72 har blitt hardt skadd.

132 har mistet livet hittil i år

Fra januar til oktober i år har 132 personer mistet livet og 571 har blitt hardt skadd i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 143 omkomne og 570 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i tiårsperioden 2002 til 2011 er 199 omkomne og 764 hardt skadde.

Flere omkomne på moped og MC

I årets 10 første måneder har 22 personer omkommet på moped og motorsykkel. Dette er 5 flere enn for samme periode i fjor, men 11 færre enn gjennomsnittlig antall omkomne fra januar til oktober for perioden 2002 til 2011. Over halvparten av alle omkomne mopedister og motorsyklister hittil i år, omkom i forbindelse med singelulykker. I samme periode i fjor omkom en tredjedel i singelulykker.

Personer drept. Januar-oktober. 2002-2012

Personer hardt skadd. Januar-oktober. 2002-2012

Førere og passasjerer på MC og moped drept. Januar-oktober. 2002-2012

Foreløpige og endelige tall

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert. Dette skjer normalt i slutten av mai året etter (se pressemelding for endelige tall her: http://www.ssb.no/vtuaar/ ). Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte. Det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene, og det er størst endringer i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som vedleggstabeller hver måned, er tilgjengelig i arkivet for DS-publiseringene: http://www.ssb.no/vtu/ , og under lenken Tidligere publisert i venstre marg. I denne artikkelen som omtaler drepte og hardt skadde, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.

Tall fra politiet

Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene. Om lag 20 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år, hadde ukjent skadegrad i politirapportene. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Tabeller: